Etiket Arşivi: avukatlık ücret sözleşmesi

Bölge Adliye Mahkemesi: "Vekalet ücreti uyuşmazlıklarında Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir"

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi,  07.07.2017 tarihli kararında, Yargıtay’ın eski içtihatlarının aksine, Avukat – Müvekkil ilişkisinden doğan vekalet ücreti uyuşmazlıklarında, Tüketici Mahkemelerinin değil, Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin görevli olduğu yönünde karar verdi. Kararın gerekçesinde, avukatın görevinin yargının kurucu unsuru olan ve bağımsız savunmayı temsil eden yargısal bir faaliyet olduğu, avukatın, mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ve hizmet sunan “satıcı” , “sağlayıcı” ...

Devamını Oku »

Avukatlık sözleşmesinin kötü ifasından kaynaklanan tazminat davalarına ilişkin Yargıtay kararları

Dava vekalet sözleşmesinden doğan tazminat istemine ilişkindir. Davacı, davalıların mesleklerinin gereklerini kusurlu şekilde yerine getirmeleri nedeniyle maddi zarara uğradığını ileri sürmüş, davalılar sorumluluklarının bulunmadığını savunmuşlardır. Mahkemece, davalı Mehmet’in davaya konu tazminat isteminin dayanağı olan 2004/390 esas sayılı iş mahkemesi dosyasında vekil olarak görev yapmadığı, dosyanın takibinde görev almadığı, hakkında da ceza kovuşturması başlatılmadığı, bu halde tazminat isteminden sorumlu olmayacağı gerekçesi ...

Devamını Oku »

Avukatlık ücret sözleşmesi – İbra- Yargıtay kararları

Davacı, davalı ile imzaladıkları avukatlık sözleşmesi gereğince hak ettiği ve ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili için başlattığı icra takibine vaki davalının itirazının iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır. Davalı, vekaletin avukatlık grubu olarak üstlenildiğini, vekalet ücretini grup avukatlarından Av. Hayrullah’a ödeyerek ibraname aldığım, ibranamenin davacıyı bağlayacağını savunmuştur. Mahkemece davalının sözleşme ile kararlaştırılan vekalet ücretini sözleşmenin tarafı olan davacıya ödediğini ispatlaması gerektiği, bu ...

Devamını Oku »

Avukatlık sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda yemin delili ile ilgili Yargıtay kararları

Dava, ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili için başlatılan icra takibine vaki kısmi itirazın iptali isteğine ilişkindir. Davalı, davayı almadan önce davacı avukata 3.500TL ödeme yaptığını savunmuş, bu savunmasını dosya kapsamındaki delillerle ispatlayamamıştır. Ne var ki, davalı, delil listesinde yemin deliline de dayanmıştır. Öyle olunca mahkemece davalıya davacı avukata 3.500TL ödeme yaptığı yönündeki savunmasını ispat açısından davacıya yemin teklif etme hakkı olduğu ...

Devamını Oku »

Avukatlık ücret alacağı davalarında yetkili mahkemeye ilişkin Yargıtay kararları

HMK.nun 6. maddesi gereğince bir davada genel yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir. Aynı kanunun 10. maddesinde sözleşmeden doğan davalar için sözleşmenin ifa edildiği veya davalı ya da vekilinin dava tarihinde orada bulunması kaydıyla, sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesinin de yetkili olduğu belirtilmiştir ki bu düzenlemeler özel yetkiye ilişkindir. Davacı, davasını özel veya genel yetkili mahkemelerden herhangi birinde açabilir. Uyuşmazlık, ...

Devamını Oku »

Avukatlık ücret alacağı davalarında görevli mahkemeye ilişkin Yargıtay kararları

İtirazın iptali istemine ilişkin davada Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi ile Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: Dava, vekalet sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Tüketici Mahkemesi’nce, davacının tüketici tanımına uymadığı ve davanın genel mahkemelerde çözülmesi ...

Devamını Oku »

Avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan alacaklarda zamanaşımına ilişkin Yargıtay kararları

Dava, mahkeme ve icra karşı yan vekalet ücreti alacağının tahsili istemine ilişkindir. Davacının, davalı vekili iken davalı şirket tarafından 10.1.2003 tarihinde vekillikten azledildiği, davacının mahkeme ve icra karşı yan vekalet ücreti alacağının tahsili için 22.3.2011 tarihinde iş bu davayı açtığı hususlarında uyuşmazlık bulunmamaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 147. maddesi (mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 126. maddesi) gereğince vekalet sözleşmesinden ...

Devamını Oku »

Avukatlık ücreti alacaklarında faize ilişkin Yargıtay kararları

Taraflar arasındaki “takibin iptali” davadan dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 4. İcra Tetkik Merciince itirazın reddine dair verilen 9.5.2003 gün ve 2003/330-346 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 27.10.2003 gün ve 2003/17123-20970 sayılı ilamı ile; (… Alacaklı vekili tarafından borçlu Oyakbank A.Ş. hakkında İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 15.3.2002 tarih ve 2001/926 esas, 2002/118 ...

Devamını Oku »

Avukatlık ücret sözleşmesinde kararlaştırılan vekalet ücretinin muacceliyetine ilişkin Yargıtay kararları

Avukat ile müvekkili arasında düzenlenen ücret sözleşmesi başarıya göre ücret ödenmesini öngören bir sözleşme olmayıp, sözleşme metninde belli bir koşulun oluşması halinde avukata belirli bir ücretin ödeneceği öngörülmüştür. Bu nedenle söz konusu şartın gerçekleşmesi halinde avukatın ücrete hak kazanacağı sonucuna varılmalıdır. Muaccel bir borcun borçlusu alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Davacı-karşı davalı aleyhine Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan 2000/841 ...

Devamını Oku »

Kısmi Davada Avukatlık Ücretine ilişkin Yargıtay kararları

Davacı, 21.6.2010 tarihli vekaletname ile davalı Hamza’nın işçilik alacaklarının diğer davalıdan tahsili için vekil olarak tutulduğunu ve aralarında 21.6.2010 tarihli avukatlık ücret sözleşmesi imzalandığını, fazlaya ilişkin hakları saklı kalarak dava açtığını ancak davalı Hamza’nın bilgi ve muvafakati dışında duruşma gününden önce bizzat gelip diğer davalıdan hiçbir alacağı olmadığını beyan ederek davadan feragat ettiği ve 14.7.2010 tarihinde gerekçesiz olarak azledildiğini, bir süre ...

Devamını Oku »