Tahliye davası dilekçesi örneği (İcra Hukuk Mahkemesi'ne)

…………(   ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
İCRA DOSYA NO: ……… İCRA MÜD. 2015/………. E.

 

DAVACI          : …………………….(T.C Kimlik No: ………………………..)

VEKİLİ           :………………………..

DAVALI          : ………………………(T.C Kimlik No: ……………………………)

KONUSU        : Davalı borçlunun ………………………………  adresindeki gayrimenkulden tahliyesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

            1- ……………… başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi gereği, ekli tabloda gösterildiği üzere ödenmesi gereken kira bedellerinin, vadesinde ve tam olarak ödenmemesi üzerine,  ……………. İcra Müdürlüğü’nün 2015/………….. E. Sayılı dosyasından tahliye talepli olarak icra takibi başlatılmış, davalı / borçluya Örnek No: 13 ödeme emri ……………. tarihinde tebliğ edilmiş ancak davalı borçlu, 30 günlük ödeme süresi içerisinde herhangi bir ödeme yapmadığı gibi,  yasal süresi içinde icra dosyasına herhangi bir itirazda da bulunmamıştır.

            2- Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, davalı kiracının mecurdan tahliyesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İİK Sair yasal mevzuat

DELİLLER     :1- ………….. İcra Müdürlüğü’nün 2014/…………… E. Sayılı dosyası

                             2- …………….. başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi

                             3- Sair her türlü yasal delil

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

                                     1- Davalı borçlunun  …………………. adresindeki mecurdan tahliyesine,

                                   2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini vekaleten                                          saygılarımla talep ederim.

                                                                                                                                                         Davacı Vekili

                                                                                                                                                 Av. ……………………….

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*