Yargıtay kararı 1- Tanıkların bir kısmının dinlenilmesi ile yetinilmesi

T.C.

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2012/6297

KARAR NO : 2012/30712

İspat Konusu (HMK.md.187/1)
Tanık gösterme şekli (HMK.md.240/2),
Tanıkların bir kısmının dinlenilmesi ile yetinilmesi (HMK.md.241)

ÖZET: Delil, çekişmeli vakıalar ve bu vakıaların ispatı için gösterilir. Çekişmeli vakıanın ispatı için tanık bildiren tarafın tanık sayısı sınırla­namaz ve hakin tanık sayısını belirleyemez. Ancak hakim hangi tanığın hangi vakıanın ispatı için dinletilmek istendiğini ilgili taraftan sorarak, vakıa dinlenen bir kısım tanıklar anlatımı ile ispatlanmışsa, geri kalan tanıkların dinlenilmemesine karar verebilir. Mahkeme ara kararı ile dinlenmesinden vazgeçtiği tanıkların hangi vakıanın ispatı için dinle­tilmek islendiği davalı taraftan sorularak tespit etmelidir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davalı 26.09.2011 tarihli delil listesinde tanık deliline de dayanmış dört tanık ismi bildirmiştir. Mahkemece davalı tanıklarından E… ve A… dinlenmesi için Düzce Asliye Hukuk Mahkemesine talimat yazılmış, talimat cevabı beklenmeden 19.11.2011 tarihli celsede tanıklardan bir kısmının tanıklığı ile yeter derecede bilgi edinildiği gerekçesiyle diğer tanıkların dinlenmesinden vazgeçilmesine karar ve­rilmiştir.

Delil; çekişmeli vakıalar ve bu vakıaların ispatı için gösterilir (HMK.md. 187/1, HUMK.md.238/1). Çekişmeli vakıanın ispatı için tanık bildiren tarafın tanık sayısı sınırlanamaz ve hakin tanık sayısını belirleyemez. Aksi tutum adil yargılan­ma ve savunma hakkının kısıtlanmasına yol açar. Ancak hakim hangi tanığın hangi vakıanın ispatı için dinletilmek istendiğini ilgili taraftan sorarak (HMK. nıd. 240/2, HUMK. md. 258/1); vakıa dinlenen bir kısım tanıklar anlatımı ile ispatlanmışsa, geri kalan tanıkların dinlenilmemesinc karar verebilir (HMK.md.241) taraflarca fazla sayıda tanık bildirildiği takdirde; usulün bir kısmı zorlayıcı, bir kısmı da ko­laylaştırıcı olan ve yukarıda belirtilen hükümlerinden yararlanarak; fazla sayıdaki tanığın dinlenmesinin, yargılamayı geciktirmesinin önüne geçilebilir.

Davalı diğer tanıklarının dinlenilmesinden açıkça vazgeçmediği gibi, mahke­menin ara kararı ile dinlenmesinden vazgeçtiği tanıkların hangi vakıanın ispatı için dinletilmek istendiği davalı taraftan sorularak tespit edilmemiştir. Mahkemenin bu yöne ilişkin kararı doğru olmamıştır. Bu nedenle, mahkemenin dinlemekten vaz­geçtiği davalının gösterdiği tanıkların; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu­nun 240-265. maddelerinde gösterilen usûl çerçevesinde dinlenilmesi, sosyal ince­leme raporu alınması ve tüm delillerin birlikte; değerlendirilerek; gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken; eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya: aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASI­NA, bozma sebebine göre davalının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenme­sine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üze­re oybirliğiyle karar verildi.

15380cookie-checkYargıtay kararı 1- Tanıkların bir kısmının dinlenilmesi ile yetinilmesi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*