İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası dilekçesi örneği

… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 
DAVACI                             :  Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No: …………..…)
Adres
VEKİLİ                              :
DAVALI                             :  Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU                :  Alacak ve iki haklı ihtar ile nedeni ile tahliye talebidir.
AÇIKLAMALAR               :

  • Müvekkilim, …………………………………………….. adresinde kain ve mülkiyeti kendisine ait olan taşınmazı davalı kiracı ile aralarında yapmış olduğu …/…/… tarihli ekli kirasözleşmesi ile kiraya vermiştir. [Ek-1 Kira sözleşmesi]  Yapılan kira sözleşmesi gereğince aylık kira bedeli net … TL’dir.
  • Türk Borçlar Kanunu’nun 352. Maddesinin 2. Fıkrası: “Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.” hükmünü içermektedir.
  • Kira bedellerini sözleşmede belirtilen tarihlerde ödemeyen davalı kiracıya ……… Noterliğinin …/…/… tarih ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile kira bedelini ödemesi hususu ihtar edilmiştir. [Ek-2 İhtarname]
  • …….. ayı kira bedelini ihtarnameye rağmen ödemediği gibi …………. ayı kirasını da ödemeyen davalıya, bu kez ……………… Noterliğinin …/…/… tarih ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile geciken her iki aya ait kira bedellerini ödemesi, aksi takdirde tahliye için dava açılacağı hususu ihtar edilmiştir. [Ek-3 2. İhtarname] Davalı kiracı, ihtarnamelere rağmen kira bedellerini ödememiş ve gayrimenkulü de tahliye etmemiştir. İşbu nedenle, kira döneminin bitim tarihi olan …/…/… tarihi itibariyle yasada öngörülen 1 aylık yasal süre içinde bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                        :  Kira sözleşmesi, ihtarnameler, tanık, bilirkişi incelemesi sair her türlü yasal delil.
HUKUKİ SEBEPLER       :  TBK. md. 352/2 sair yasal mevzuat
TALEP SONUCU              :    Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

  • Davalı kiracının, TBK Madde 352/2 maddesi uyarınca ……………………………………………. adresindeki mecurdan tahliyesine,
  • Ödenmeyen ………………….. aylarına ait ……………… TL kira bedelinin davalıdan alınarak müvekkile ödenmesine,
  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim. …/…/…

 

Davacı Vekili
Av. Ahmet ERKAN

 

20250cookie-checkİki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası dilekçesi örneği

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*