Gümrük müşavirliği sözleşme örneği

SÖZLEŞME

1-TARAFLAR

—————————————————- (Bundan sonra Şirket olarak anılacaktır.)

—————————————————-(Bundan sonra Gümrük Müşaviri olarak anılacaktır.)

Şirket ile Gümrük Müşaviri arasında aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapmak ve yaptırmak üzere karşılıklı mutabık kalınarak iş bu sözleşme düzenlenmiştir.

2-KANUNİ İKAMETGAH

 2.1     Tarafların adresleri sözleşmenin 1.maddesinde belirtilen adresler olup, her türlü yazışma ve tebligatlarda bu adresler geçerlidir. Taraflar adres değişikliklerini 15 gün önceden yazılı olarak karşı tarafa bildirmekte yükümlüdür. Aksi durumda iş bu adreslere yapılacak tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır.

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

 3.1    Şirket tarafından yapılacak ihracat ve ithalat işlemlerinin tamamlanması için gereken her türlü Gümrükleme hizmetleri, iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ve dış ticaret rejimi,teşvikler ve benzeri konularda müşavirlik hizmetlerinin verilmesi konusunda taraflar aşağıdaki koşullarda anlaşma imzalamışlardır.

4-GÜMRÜK  MÜŞAVİRİNİN GÖREVLERİ,VERECEĞİ HİZMETLER VE SORUMLULUKLARI

 4.1      Şirkete ait yurt dışından gelen yada yurt dışına giden eşyalara ait gümrük rejimlerini tespit etmek ve uygulamak,

4.2      İthal ve ihraç edilecek eşyaların gümrük tarife istatistik pozisyonlarını tespit etmek,

4.3      T.C.Gümrük beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşad etmek,

4.4      Nakliyecilerle irtibata geçmek,

4.5      Ordino almak,

4.6      İthal vesaiklerinin teslim alınmasından sonra varsa konşimento cirolarını yaptırmak,

4.7      Varsa ön müsaadeleri almak,

4.8      Eşyaların tabi tutulacağı gümrük rejimine göre, gümrük idarelerine ibraz edilmesi zorunlu ve şirketin çalışmakta olduğu satıcılardan gelen evrakları kontrol ederek, bu evraklara ve Gümrük Kanunu ve bu konudaki diğer mevzuat hükümlerine göre eşyanın yasal gümrük beyannamelerini hazırlamak,

4.9      Bu inceleme neticesinde, hazırlanmış  gümrük beyannamesinin beyan ettiği hususlarının Gümrük Kanunu,Gümrük Yönetmeliği ve bu konudaki diğer yasal mevzuat hükümlerine ve ekindeki belgelere uygunluğunu denetlemek,

4.10    Gümrük vergi,resim ve harçlarını doğru olarak hesaplamak,

4.11    Gümrük beyannamesi ve ekindeki belgelerin yasa ve mevzuat hükümlerine uygunluğunu tespit ettikten

sonra,ilgili gümrük idarelerine ibraz ve tescil edilmek üzere beyannameyi gümrük müşaviri sıfatıyla imza etmek,

4.12    Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesini yapmak,

4.13    Eksiklik, hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarını yapmak, bilgi verilmesi gereken yerleri bilgilendirmek, tahakkuklarını yaparak teminat veya parasını yatırmak,

4.14    Transit, fiktif antrepo işlemlerini yapmak,

4.15    Teşvik dosyaları tamamlanmışsa kapatmak ve varsa teminatlarını çözmek,

4.16    Gümrük vergi, resim ve harçlarını gümrüğe ödemek,

4.17    Eşyanın cinsine göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik kayıt işlemlerini yaptırmak,

4.18    ATR,EUR1 ve Menşei şahadetnamesi Ülke durumuna göre Konsolosluk tasdik işlemlerini yapmak,

4.19    İhracat işlemlerinde şirketin talebi doğrultusunda eşyanın beraberinde gidecek vesaikleri nakliyeci firmaya teslim etmek,

4.20    Eşyaların yurt dışı edilmesinden ve gümrük teyidi ile ilgili gümrüğe gelmesinden sonra beyannameyi kapatmak.

4.21        Dış Ticaret mevzuatının takip edilmesi ve şirketi bilgilendirmek.

4.22        İş emri verilmesinden eşyanın teslim aşamasına kadar ki işlemlerin, beyannameye ait hesapların ve masrafların,cari hesabın ve benzeri bilgilerin internet üzerinden izlenebilmesini ve raporlanmasını sağlamak,

4.23     Beyannameye ait her türlü evrakın elektronik-arşivine ulaşım yazıcı çıktısı alabilme, hesap ekstresi ve bakiye inceleme, fatura-dekont listesi ve dosya durum raporu ve benzeri bilgilere internet üzerinden ulaşımının sağlanması,

4.24     Yukarıda bahsedilen hizmetlerle ilgili kurye hizmeti vermek,

4.25     Fuar,sergi v.b.tanıtım organizasyonlarında ATA karneli ve geçici kabul giriş işlemleri ve bunların geri gönderme işlemleri,

4.26     Firmadan gelen talep doğrultusunda kısmen veya tamamen ithalatı,

4.27     Gümrük Müşaviri,Şirket ile ilgili her türlü fatura, araç bilgileri, şirket politikası gibi özellik arz eden konuları resmi makamlara gerektiği kadar paylaşılacaktır.

5-ŞİRKETİN MÜKELLEFİYETLERİ:

 Taraflar, Gümrük Müşaviri’nin ŞİRKET’in uluslararası alıcı veya satıcı ile taraf olduğu ticari ve hukuki iş,işlem ve sözleşmelerle hiçbir ilişkisi; doğrudan yada dolaylı irtibatı olmadığını,bu yönden şirket ile müşterek yada iştirak halinde hareket etmesinin yada şirketin ithal yada ihraç ettiği veya edeceği eşya üzerindeki hukuki-maddi bir tasarruf hak ve menfaatinin bulunmadığını karşılıklı olarak kabul ve beyan ederler.

Bu sebeple ŞİRKET;

5.1         Talebin ve evrakların tam ve noksansız yapılmasını sağlamak,

5.2         Tarife tatbikatı için bütün doküman ve bilgileri vermek,

5.3         Dış ticaretle ilgili mevzuat, rejim ve yönetmenlikler ve uluslararası taşıma kuralları içinde talepte bulunmak,

5.4         Resmi bütün giderleri ( Vergi, Resim, Harç, Navlun gibi) avans olarak nakten veya doğrudan ödemenin yapılacağı kuruluş adına ilgili banka hesabına havale olarak ödeme yapmak,

5.5         Bilgi akışını hızlı sağlamak,

5.6         Ödemeleri zamanında yapmak,

5.7         Geçici ithal ettiği malzemeleri ihracat işlemlerinde kullanırken ithalat beyanname bilgisi ile kullanılan malzeme cinsi ve miktarını ihracat iş talimatında belirtmek,

5.8         Geçici ithal ettiği beyannamelerin sürelerini ve çıkışlarını takip etmek,

5.9         D.İ.İ.B kapsamında takip edilecek ihracat işlemlerinde hangi kalemde, hangi satır kodunun kullanılması gerektiğini bildirmek,

5.10      Talep halinde yapılacak müşavirlik, proje,belge alımı, nakliye, depolama, gümrük işleri,sigorta işlemleri için gerekli bilgi ve dokümanları vermek,

5.11      Gümrük Müşavirinin takip ettiği gümrük işlemleri  sonucu ortaya çıkabilecek cezai bir durum ile karşılaşılması durumunda ilgili cezayı ödemeden önce konuyu Gümrük Müşavirine yazılı bildirmek,

5.12      Gümrük müşavirinin yapmış olduğu gümrük işlemleri konularında ortaya çıkacak idari bir ihtilafın Gümrük idarelerindeki itirazların bitirilmesi sonucunda idari yargı mercilerine başvurulması gerektiğinde Gümrük müşavirine atfedilen Gümrük ihtilafı ile ilgili hususlarda Gümrük müşavirinin istediği kişiye/avukata vekalet vermek,

5.13     Gümrük Müşavirinin E-Gümrük sistemini kullanan personellerinizin şirketiniz ile ilişiğinin kalmaması halinde Gümrük Müşavirine en kısa süre içerisinde yazılı bildirmek,

 6-DİĞER KONULAR;

6.1          Gümrük müşaviri işbu sözleşme ile şirketçe kendisine verilen görevleri ve işlevleri, sorumluluklarını şirketin yazılı izni olmadan özel veya tüzel hiç kimseye devredemez,

6.2          Gümrük müşaviri bütün işlemleri en kısa sürede ve şirketin menfaatine en uygun şekilde ilgili yasa, tüzük ve kararnamelere göre yapacak, gerekli bilgileri zamanında şirkete ulaştıracaktır. Şirkete her zaman için kendi işleri ile ilgili olarak Gümrük Müşavirinin çalışmasını kontrol edebilir.

6.3          Tercüme işlemlerinin tarafımızdan yapılması halinde sayfa başına 15 TL fatura edilecektir.

7-ÜCRETLENDİRME :

 ** Fiyat listesi ektedir. (Ek 1)

** Özellik arz eden işlemlere ilişkin fiyat listesi ektedir.(Ek 2)

8-ÖDEME :

 8.1          Gümrük Müşavirlik Hizmet Bedelimiz fatura tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tahsil edilecektir.

8.2          Yukarıdaki rakamlara K.D.V dahil değildir.

8.3          İhracat işlemlerinde telafi edici vergi peşin, birlik aidatı, mesai, ardiye, ATR,Menşe,EUR-1,beyanname ve devam formu ücretleri, diğer form ücretleri vb. gibi makbuzlu masraflar Şirket’e dekont edilip takip eden ayın ilk ödeme gününde Gümrük Müşavirine ödenecektir.

8.4          İTO’nun satış fiyatlarına göre ATR,MENŞE,EUR-1 ve FORM A ücretleri ayrıca fatura edilecektir.

8.5          İthalat işlemlerinde Gümrük Müşaviri tarafından Şirket adına yapılacak makbuzlu ve faturalı masraflar (Gümrük vergisi,Ardiye,Ordino,Demuraj,Depozito,Navlun,Resim harç ve Fonlar,Beyanname,Devam formu ücretleri ,Nakliye ve Diğer tüm form ücretleri) Şirket tarafından Gümrük Müşavirine takip eden ayın ilk ödeme gününde ödenecektir.

8.6         Limanlarda yapılan yükleme işlemlerinde hammaliye bedeli ayrıca fatura edilecektir.

8.7          488 sayılı harçlar kanunu uyarınca resmi belgelerde (taahhütname, konşimento, özet beyan,v.b.) yapıştırılması gereken damga pulu bedeli ve bloke çek masrafı ayrıca tahsil edilecektir.

8.8          İş bu sözleşme İstanbul , Doğu Marmara, Ege Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı Gümrük Müdürlükleri ile Eskişehir Gümrük Müdürlüğü’nden yapılan işlemler için geçerlidir.

8.9     Yukarıda bahsi geçen işlemlerinizin dışında oluşacak işlemleriniz 2014/31 sayılı Genelge doğrultusunda faturalandırılacaktır.

 9-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE UZATILMASI:

 9.1         İş bu sözleşme 31.12.2015 tarihine kadar geçerlidir.

9.2      Sözleşme bitim tarihinden 1(bir) ay öncesine kadar tarafların birbirine herhangi bir ihbarda bulunmaması halinde bu anlaşma aynı koşullarla bir yıl uzatılacaktır. Müteakip yıllarda da 1(bir) ay öncesinden feshi ihbarda bulunulmadığı takdirde aynı hükümler geçerlidir.

9.3        Sözleşmenin devamı halinde taraflar hizmet bedelini, sözleşme bitimine 15 gün kala karşılıklı olarak kararlaştıracaklardır.

10-SÖZLEŞME FESHİ:

 10.1        Taraflardan herhangi biri bu iş sözleşmeyi her zaman, diğer tarafa 1 (bir) ay öncesinden yazılı olarak bildirmek suretiyle kısmen yada tamamen tek taraflı olarak fesh edebilir. Bu durumda iş bu sözleşme,fesih bildirimin karşı tarafa ulaşmasını bildirimde bulunan taraf yek diğerine bu fesih sebebiyle  herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğünde olmayacaktır.Ancak,tarafların iş bu sözleşmenin diğer maddeleri dolayısıyla birbirine karşı var olabilecek sair talep hakları saklıdır.

10.2         Fesih durumunda, Gümrük müşaviri bilgi ve belgeleri 24 saat içerisinde Şirket’e teslim edilecektir. Gümrük Mevzuatına göre saklanması 5 sene zorunlu olan evraklar Gümrük Müşavirince saklanır.

11-UYUŞMAZLIKLARIN HALİ:

 11.1      İş bu sözleşmenin yorum ve uygulanmasından dolayı taraflar arasında meydana gelebilecek uyuşmazlıkları halinde ………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

12-TEBLİGAT:

 Tarafların tebligata sarih adresleri, iş bu  sözleşmenin 1. Maddesinde belirtilen adresler olup,  değişikliği  2. maddeye göre bildirilmediği sürece,  diğer tarafa  noter kanalı ile yazılı olarak   bildirilmediği sürece,  bu adreslere yapılacak tebligatlar tebellüğü tazammun edilecektir.

On bir madde ve üç ekten (komisyon bedellerini belirtilen Ek:1)den ibaret iş bu sözleşme, nüshalardan her biri bir tarafta kalmak kaydı ile, iki asıl nüsha olarak(her bir nüsha 6 sayfadan oluşmaktadır)………. tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.

                                                                     EK:1    

        FİYAT LİSTESİ              2015

HİZMET KODU

HİZMET KONUSU

TL

İHR İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN  
İHR-1 İhracat İşlemleri (Kara / Hava) ………… TL
İHR-2 İhracat İşlemleri Deniz Yolu (İstanbul ve İzmit Gümrükleri) ………… TL
İHR-3 Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten mesaili işlemlerde Beher Beyanname için ayrıca ………… TL
İHR-4 Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten, beher beyanname 4’ten fazla kalem içermesi halinde 5. Ve sonraki kalemler için ayrıca ………… TL
İHR-5 Yukarıda Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve Sonraki Beher Tır/Konteyner/Araç/Vagon v. ………… TL

21560cookie-checkGümrük müşavirliği sözleşme örneği

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*