Vekaletname örneği (Gümrük işlemleri için)

VEKALETNAME

Şirketimizin adına gelen veya gönderilen firmamızca belirlenip bildirilecek eşyaların Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Gümrük Antrepo, Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Geçici İthalat, Hariçte işleme, İhracat Rejimlerine ve ATA Karnesi işlemine tabi tutulacak her türlü eşyanın , gümrüğe sunulması, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması, eşya ile ilgili olarak Bağlayıcı Tarife veya Bağlayıcı Menşe Bilgisi talep edilmesi , Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında uzlaşma talep etmeye, düzenlemeye uzlaşma tutanaklarını imzalamaya uzlaşma toplantısına katılmaya, OKSB, muafiyet ve istisna hükümlerinin uygulanması işlemleri ile ilgili olarak, Serbest Bölgelerde , İhracatçı Birliklerinde, Kambiyo Mercilerinde ,Ticaret Ve Sanayi Odalarında , Zirai karantinada, Hıfzıssıhha, Veteriner müdürlükleri ,Vilayet ve Konsolosluklarda,Elçiliklerde,Hazine Müsteşarlığı ,Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim Sanayi Teknoloji, Çevre, Enerji, Maliye, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlıklarında, Tarım İl Müdürlüklerinde, Ekonomi Bakanlığı DTS Grup Başkanlıklarında,Türk Standartları Enstitüsünde,Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ,Ticaret Borsalarında Bölge Ticaret Müdürlüklerinde, Sanayi İl Müdürlüklerinde ,Liman İşletmelerinde , Geçici depolama Yerlerinde ,Özel ve Genel Antrepolarda, dahil olmak üzere Bakanlıklarda , Müsteşarlıklarda, Genel Müdürlüklerde , Başmüdürlüklerde, Tasiş işletme Müdürlüklerinde, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinde,Tüm resmi dairelerde mevzuatın Gümrük Müşavirlerine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde kullanılmak üzere kendilerine tevdi edeceğimiz uluslararası ticari ve hukuki teamüllere uygun olarak tarafımızca ve ilgili mahreç ülke şirketlerince tanzim edilen ve gerçek durumu yansıtan doğru ve sıhhatlerine ilişkin tüm sorumluluğu tarafımıza ait bulunan fatura ,proforma fatura, menşei ispat belgeleri, mahreç çıkış beyannamesi sureti, alım satım sözleşmesi, A.TR ,EUR.1,EUR-MED,FORM A,MENŞEİ sigorta poliçesi, taşıma belgeleri (ana/ara konşimento) ,çeki (ağırlık/kap) listesi, yatırım teşvik belgesi, nihai kullanım izin belgesi, navlun makbuzu,ekspertiz raporu, dahilde işleme izin belgesi, ithalat/ihracat izin belgeleri, gözetim ve korunma önlemleri çerçevesinde alınan belgeler ve eşyanın kıymetini etkileye bilecek royalti / lisans ödemeleri , satıcı ile aramızda münasebet bulunması ve ithalatımıza / ihracatımıza kısıtlama koşul veya edim konulması hallerinde bu duruma ilişkin tarafımızdan tevdi edilen bilgi ve belgelere uygun olmak şartıyla gümrük beyannamelerinin ilgili kutularının ve gümrük kıymet bildirim formunun doldurulması ve imzalanması işlemlerinin ifası ve takibine yetkili olmak üzere, Eşya ile ilgili uygunluk yazıları, onay belgeleri, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi, garanti belgesi, kontrol belgesi, ithalat izleme belgesi, özel izin , ithalat izni,ihracat izni, TSE belgeleri, ölçü ayarlar, radyasyon güvenliği, TSE,Kontrol Belgeleri, dahilde işleme izin belgesi, yatırım teşvik belgesi, hariçte işleme izin belgesi, serbest bölge şirket kuruluş belgesi, faaliyet belgesi,giriş işlem formu , çıkış işlem formu, Gümrük statü belgesi ,muafiyet ve onay belgeleri, INF belgeleri gibi belgelerin alımı ile ilgili kuruluşlarda yapılacak her türlü iş ve işlemleri yürütmeye, işin gereği belgeleri tanzim ve imzaya yetkili olmak üzere, Konşimento almaya /ciro lamaya, tahmil tahliye ve teslim işlemleri yapmaya, yaptırmaya, eşyanın sevk ve nakline, rapor tutanak ve rezerve zaptı tanzim etmeye, ettirmeye ve imzalamaya,Acenteler, antrepolar ve liman işletmeleri nezdinde navlunlara antrepo ücretlerine itiraz ve eşyayı takip ve tetkike, eşyada herhangi bir hasar vukuunda bilirkişi talep etmeye, tespit yaptırmaya, vergi, resim, harç, teminat, depozito, fazla mesai, yolluk, harcırah ve navlun gibi bedelleri yatırmaya, bunlarla ilgili belgeleri teslim ve tesellüm etmeye, taahhütname imzalamaya ve ibraza , her türlü teminatı mal müdürlüğü veya saymanlık müdürlüğüne yatırmaya, bunlara ait itiraz işlemleri yapmaya yatırılan bu bedelleri ve teminatları geri almaya, bunlarla ilgili belgeleri teslim ve tesellüm etmeye, mal müdürlüğü veya Saymanlık Müdürlükler’ inde iade edilen çek fazlalıklarının ilgili bankalardan tahsiline, navlun bedeller, ardiye mesai ücretleri yatırmaya ve yatırılmış olanları geri almaya, taahhütname imzalamaya, ve ibraza ve eşyanın gümrüklenmesi için yasal çerçeve içerisinde yapabileceğimiz tüm işlemleri ifaya ve ikmale mezun ve yetkili olmak üzere ve bunların yanında ihracat evrakı ile faturalarını tanzime ve imzaya; gümrük mevzuatının ön gördüğü eşyanın devri işlemlerini yapmaya ve imzaya, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından hazırlanan E-Birlik Projesi kapsamında sunulan ve net-work ağları kullanılarak İhracat ile ilgili belge ve beyannamelerin elektronik ortamda kabul edilmesi ve onaylanması ile harç ve aidatların aynı teknoloji kullanılarak ödenmesi, ilgili sistemin kullanılması için sistem kullanım esaslarının gösterir taahhütnamelerin imzalanması ve söz konusu sistemin kullanılmasına yarayacak şifre/şifrelerin ve kullanıcı adının benim/bizim adımıza teslim alınmasına yetkili olmak üzere, Türk Standartları Enstitüsü, TSE İthalat Temsilcilikleri, TSE Kalite Kampüsü; TSE tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılacak işlemler; başvuru yapılması, taahhütname imzalanması, Just In Time ile ilgili her türlü başvuru ve taahhütnamelerin imzalanması, buralarda iş takibi, numune alınması,ücretlerin ödenmesi, ,olumlu/olumsuz deney ve inceleme sonuçlarının alınması ,deney ve inceleme sonucunda firmamız adına alınan numunelerin geri alınması, deney/inceleme sonuçlarına itiraz , olumsuzluk yazılarının alınması, beyan öncesi inceleme /herhangi bir ithalat işlemi için kapsam sorma gibi yasal çerçeve içerisinde yapabileceğimiz tüm işlemlerde yetkili olmak üzere , 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen yasal haklar çerçevesinde firmamız adına Dolaylı Temsil Sıfatı ile Türkiye Gümrük Bölgesi içinde eşyalarımızın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü gümrük işlemini takip edip sonuçlandırmak ve gümrük idarelerinde idari itiraz haklarımızı kullanmak üzere, …………. no ile ……….. V.D.ne kayıtlı …………………….adresinde mukim ……………………..’ni ve Gümrük Müşavirleri (……………..)………………;(……………….) ………………. ile şirket çalışanları i birlikte ve ayrı ayrı vekil tayin etmekle birlikte buraya kadar sayılı tüm konuların (yetkilerin) bir kısım veya tamamında bir başka şahsı da tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere … / …. / ……… tarihine kadar vekil tayin ettik.

VEKALET VEREN

Firma Unvanı:

Firma Adresi:

Firma Vergi Dairesi:

Vergi Daire Sicil Numarası:

21541cookie-checkVekaletname örneği (Gümrük işlemleri için)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*