İşçinin, müşteriden para alıp kendi kredi kartını çektirmesi fesih sebebi midir?

POS Cihazý - Kredi Kartý - Alýþveriþ POS Cihazý – Kredi Kartý – Alýþveriþ[/caption] [divider]   “…Davacı iş sözleşmesinin haklı nedene dayanmaksızın feshedildiğini iddia etmiştir. Davalı ise, davacının hayatın olağan akışına uymayan ve olağanüstü miktarlarda kredi kartı ile cep telefonu kontörü satın aldığını, daha sonra cep telefonu kontörü alma işlemlerini şirket tasarrufunda bulunan bir başka pos makinesi üzerinden iptal ettiğini, yakın tarihler arasında yüklü miktarda alışverişten kaynaklanan alışveriş kuponu kullanımının tespit edildiğini, bu konularla ilgili olarak savunmasının alındığını, tüm bu işlemlere takiben davacının 10.09.2008 tarihinde iş sözleşmesine 08.09.2008 tarihinde geriye dönük yapılan kredi kartı harcamaları kontrollerinde çeşidi tarihlerde kredi kartı ile cep telefonu kontur atımında ödediği yüklü miktardaki işlemlerin bir süre sonra faturaları iptal ettirmeden pos cihazları üzerinden iptal ettirdiği, daha başka kredi kartından çekip kredi kartı ödeme sürelerini uzatarak davalı şirketin tasarrufunda bulunan pos ödeme cihazlarını şirket bünyesinde yaptığı çalışmanın avantajını kullanarak kendine menfaat sağladığı, davacının bu davranışının güven ilişkisini sarstığı, davalı şirketten bu iş sözleşmesinin sürdürülmesinin beklenemeyeceğini, doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan bu davranışları sebebi ile davacının iş sözleşmesinin 4857 sayılı Yasının 25/2-e maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir. Dinlenen davacı tanığı duyuma dayalı şekilde davacının kredi kartıyla kontör alıp bir gün sonra satıştan iade edip başka kredi kartıyla yeniden çektiğini, bu durumun bahane edilerek davacının işten çıkartıldığını beyan etmiştir. Dinlenen davalı tanıkları ise davalı savunması yönünde beyanda bulunmuşlardır. Mahkemece, davacının davranışın işyeri talimatlarına aykırı olduğu yönünde davacıya yapılmış ihtarata rastlanmadığını, davacının bu davranışının doğrulukla bağdaşmayacağı cihetiyle işveren ile aralarındaki güven ilişkisini sarsacağının kabul edildiğini ancak bu davranışların davalı işvereni ne şekilde zarara soktuğu delillerinden tam olarak tespit olunamadığını, bu davranışın taraflar arasındaki güven ilişkisini sarsacağını, davalının savunmasında belirttiği gibi güvenin sarsıldığı böyle bir ilişkinin sürdürülmesinin işverenden beklenemeyeceğini eylemin geçerli fesih nedeni olabileceği kabul edilerek tazminatsız feshi gerektirecek ağırlıkta somut haklı fesih nedeninin varlığının kanıtlanmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir. Öncelikle mahkemenin de kabulünde olduğu üzere davacının yukarıda belirtilen eylemleri ile taraflar arasında güven esasına dayalı iş ilişkisi zedelenmiş ve davalı işverenin iş ilişkisini sürdürmesinin beklenemeyeceği sonucuna varılmıştır. 4857 sayılı İş Kanununun 25/2-e bendi uyarınca işçinin işverenin güvenini kötüye kullanması ve işçiye isnat edilen eylemin sabit olması halinde işveren tarafından haklı nedenle feshedileceği düzenlenmiş olup, söz konusu fesih için ayrıca bir zararın varlığı aranmamıştır. Mahkemece söz konusu eylemler neticesinde davalı işveren yönünden iş ilişkisinin sürdürülmesinin beklenmeyeceği tespiti yerinde ise de zararın tespit edilememesi karşısında derhal feshi gerektiren nedenin varlığının ispat edilememesi gerekçesiyle feshin haksız olduğunun kabulü hatalıdır. Bu nedenle işçinin saptanan eylemi 4857 sayılı Kanunun 25/2 maddesinde yer alan doğruluk ve bağlılık kurallarına aykırı olup davalı işveren tarafından yapılan feshin haklı nedenlere dayandığının kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatlarının reddine karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile kabulü bozmayı gerektirmiştir.”(9.HD. 2010/13902 E. 2012/23077 K. 14.06.2012)]]>

Bir yorum

  1. Üstat birebir aynı işçi alacakları dosyam var, paylaşımınız çok yardımcı oldu, teşekkür ederim.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*