İşyerinde dedikodu yapan işçinin iş akdi feshedilebilir mi?

İşyerinde dedikodunun, haklı fesih sebebi olabilmesi için, sataşma boyutuna ulaşmış olması gerekmektedir. Dolayısı ile dedikodu durumunda, olayın ağırlığına bakılmalıdır.

Dedikodu sonucunda işyerinde çalışma düzeninin ve iş akışının bozulduğu ve bazı olumsuzlukların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu hususu ortaya çıkarsa, bu durum, haklı olmasa da, işverene geçerli fesih imkanı verecektir.

[divider]

“….Fesih bildiriminde açıklanan ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan biçimde konuşma, dedikodu ve işyerinin huzur ve veriminin etkilenmesine neden olan olay ve davranışlarla ilgili olarak tanıklar, dedikodu düzeyinde kalan bir takım duyumlarını aktarmışlardır.

Dosyadaki bilgi ve belgeler, özellikle tanık beyanları ile fesih gerekçesi olarak ileri sürülün olaylar Yasanın 25/II-c ve d bentlerinin uygulanmasını gerektirir ağırlıkta olmayıp, 18.maddeye uygun geçerli fesih sebebi oluşturabilecek nitelikte olduğundan ihbar ve kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekir.

Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.”(9.HD. 2007/39531 E. 2009/10907 K. 16/04/2009)

dedikodu

[divider]

Somut olayda, davalı işverenin Mahallebaşı Mağazasında mağaza sorumlu yardımcısı olarak çalıştığı sabittir. Davacının, işverenin başka şubelerine giderek, çalıştığı mağaza sorumlusu olan amiri R.Ş. hakkında “E.hanımı işten attırdım sıra S.Hanımda” ve “bölge sorumlusu S. Hanımın biriyle gönül ilişkisi var” dediğini aktardığı yolunda şayia çıkması üzerine savunmasının alındığı, davacının 20.02.2010 tarihli savunmasında olayı inkar etmediği, hatta mağaza sorumlusunun bu beyanları mağaza içinde söylediği ve mağaza çalışanlarından I.B.T’un da duyduğunu savunduğu görülmüştür. Savunmada adı geçen İ/in işveren tarafından alman beyanında böyle bir şeye şahit olmadığını belirttiği, şahsın mahkemede tanık olarak dinlenemediği anlaşılmaktadır.

Dosya içeriğinden, davacının 6.9.2009 tarihinde mesai saatlerinde 50.Yıl Mağazasına gitmesi nedeniyle ihtar verilerek uyarıldığı anlaşılmaktadır. Bu iki durum birlikte değerlendirildiğinde, davacının başka mağazalara giderek amiri hakkında söylemediği sözleri söylediği yolunda dedikodu yaparak, işverenin başka bir işçisine sataşmak suretiyle işyerinde huzuru ve çalışma düzenini bozduğu sabit olup, işverenin işçinin iş akdini, haklı nedenle feshettiği açıktır.

Bu durumda davacının kıdem ve ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozma nedenidir.”(7. HD 2013/11003 E. 2013/18229 K. 04.11.2013)

[divider]

Somut olayda, davacı işçinin, birlikte çalıştığı başka bir kadın işçinin evlilik dışı ilişkisi olduğu düşüncesiyle, keyfiyeti bu işçinin babasına bildiren kişinin kendisi olduğunu itiraf edince, bu kadın işçi tarafından davacıya birkaç tokat vurulduğu ve arkasından bu kadın işçinin sinir krizi sonucu bayılıp hastaneye kaldırılması şeklinde gelişen olayda, davacının başka bir işçiye sataşmasından bahsedilemeyeceği, ancak açıklanan nedenlerle davacının eylemi sonucu işyerinde çalışma düzeninin ve iş akışının bozulduğu ve bazı olumsuzlukların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu gözönüne alındığında, bu olayın işverene geçerli fesih hakkı vereceği düşünülmeden, işveren feshinin haklı olduğu gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9. HD. 2011/52117 E. 2014/2279 K. 29.01.2014)

]]>

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*