Terk nedeni ile açılan boşanma davasında manevi tazminata hükmedilebilir mi?

Terk nedenli boşanma davası kabul edilip boşanma hükmü kesinleştiğinde, kusurun tamamen davalıda olduğu kabul edilir.

Bu durumda davacının kısmen dahi kusurlu olduğundan söz edilemez.

Bu nedenle, davalı bakımından Türk Medeni Kanununun 174/1-2 maddesindeki kusurluluğa dair koşul; davanın kabul edilmesi ve boşanma hükmünün kesinleşmesi sonucu kendiliğinden gerçekleşmiş sayılır.

Ancak, manevi tazminat verilebilmesi için kusurluluk yetmez; boşanmaya neden olan olayın manevi tazminat isteyen eşin kişilik haklarına saldırı teşkil etmesi de gereklidir.

Terk olayı, Yargıtay’a göre, eşin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu kabul edilemeyeceğinden; davacı yararına koşulları oluşmadığı halde manevi tazminata hükmedilmesi mümkün değildir.

bosanma-12

Emsal yargıtay kararı

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi
Esas No : 2012/1728
Karar No : 2012/3255
Tarih : 20.02.2012

ÖZET :
TERK HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI
KUSUR
BOŞANMA DAVASI
MANEVİ TAZMİNAT

İÇTİHAT METNİ
DAVA :
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm kusur ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği düşünüldü:
KARAR :
1- )Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- )Davacı, Türk Medeni Kanununun 164. maddesinde düzenlenen terk hukuksal nedenine dayalı olarak dava açmış: dava kabul edilip boşanmaya hükmedilmiştir. Boşanma hükmü temyiz edilmediğinden kesinleşmiştir. Terk nedenli boşanma davası kabul edilip boşanma hükmü kesinleştiğine göre kusurun tamamen davalıda olduğu kabul edilir. Bu durumda davacının kısmen dahi kusurlu olduğundan söz edilemez. Bu nedenle, davalı kadın bakımından Türk Medeni Kanununun 174/1-2 maddesindeki kusurluluğa dair koşul; davanın kabul edilmesi ve boşanma hükmünün kesinleşmesi sonucu kendiliğinden gerçekleşmiş sayılır. Ancak, manevi tazminat verilebilmesi için kusurluluk yetmez; boşanmaya neden olan olayın manevi tazminat isteyen eşin kişilik haklarına saldırı teşkil etmesi de gereklidir. Terk olayının eşin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu kabul edilemeyeceğinden; davacı yararına koşulları oluşmadığı halde manevi tazminata hükmedilmesi isabetsiz olmuş; bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ :
Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple manevi tazminat yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerini ise yukarda 1. bentte açıklanan sebeplerle ONANMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 20.02.2012 tarihinde karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*