Mal ortaklığı sözleşmesi örneği

MAL ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ

Eşler birlikte söz alarak, ………../………./………tarihinde evlendik. Aramızda mal ortaklığı rejimini kabul ettik:
1- Kişisel mallarımız dışında kalan mallarımız ile gelirleri, ortaklık mallarını oluşturacaktır. Bu mallara bölünmemiş bir bütün olarak sahip olacak ve hiçbirimiz ortaklık payı üzerinde tek başına tasarrufta bulunamayacaktır.
2- Her birimizin kişisel kullanımında bulunan eşyalar ile manevi tazminat alacakları yasal olarak kişisel mallarımızı oluşturacaktır. Ayrıca bağışlamalar ve üçüncü kişilerin karşılıksız kazandırmaları kişisel mallarımız bölümünde yer alacaktır.
3- Kişisel mal olduğu ispatlanamayan tüm malvarlığı değerlerimiz, ortaklık malımız sayılacaktır.
4- Her birimiz ortaklık mallarını evlilik birliğinin yararına uygun olarak yönetecek, olağan yönetim sınırları içinde ortaklığı yükümlülük altına sokabilecek ve mallarda tasarrufta bulunabileceğiz. Olağan yönetim dışında diğerinin rızasını alarak ortaklığı yükümlülük altına sokabilecek veya mallarda tasarrufta bulunabileceğiz.
5- Birimizin diğerinin rızasını alarak ortaklık mallarını kullanmak suretiyle tek başına bir meslek veya sanat icra etmesi durumunda, bu meslek ve sanata ilişkin bütün hukuki işlemleri yapabilecektir.
6- Her birimiz, diğerinin rızasını almadan ortaklık mallarına girecek olan bir mirası reddedemeyeceği gibi, tereke borca batıksa mirası kabul de edemeyecektir.
7- Ortaklığın sona ermesi durumunda her birimiz ortaklık mallarıyla ilgili işlemlerden dolayı vekil gibi sorumlu olacağız.
8- Yönetim giderleri ortaklık mallarından karşılanacaktır.
9- Her birimiz, kişisel mallarını yasal sınırlar içerisinde yönetebilecek ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabileceğiz. Bunların yönetim giderleri, kişisel malların gelirlerinden karşılanacaktır.
10- Her birimiz, evlilik birliğini temsil veya ortaklık mallarını yönetme yetkisin dayanarak yaptığımız borçlardan, ortaklık malları veya bu mallara giren gelirleri kullanarak bir meslek veya sanatın icra edilmesi nedeniyle yaptığımız borçlardan, birimiz için kişisel sorumluluk doğuran borçlardan, kişisel malımız yanında ortaklık mallarının da sorumlu olacağı hususunda bizlerin üçüncü kişilerle anlaşarak yaptığı borçlardan, kişisel ve ortaklık malları ile sorumlu olacağız.
11- Her birimiz diğer bütün borçlardan kendi kişisel mallarımız ve or-taklık mallarının değerinin yarısı kadarıyla sorumlu olacağız.
12- Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya işgücünün kaybı dolayısıyla ödenen tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca ömür boyu irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiye sırasında o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılacaktır.
13- Kişisel malların borçları ortaklık mallarından veya ortaklık mallarının borçları kişisel mallardan ödenmiş ise tasfiye sırasında denkleştirme yapılacaktır.
14- Her borç ait olduğu mal kesimini yükümlülük altına sokacak, hangi kesime ait olduğu anlaşılamayanlar ortaklık mallarına ilişkin sayılacaktır.
15- Birimize ait kişisel veya ortaklık malıyla bir başka kesime giren malvarlığı değerinin edinilmesi, iyileştirilmesi veya korunmasına katkıda bulunulmuşsa, edinilmiş mallara katılma rejimindeki değer artış payına iliş-kin hükümler uygulanacaktır.
16- Mal rejimi sona erdiğinde, mevcut ortaklık mallarının değerlendirilmesinde tasfiye anı esas alınacaktır.
17- Birimizin ölümü veya başka bir mal rejimini kabul etmemiz durumunda ortaklık mallarının yarısı, her eşe veya mirasçılarına verilecektir. Taraflar, yasal paylaşmanın değiştirilmesine ilişkin anlaşma yapabilirler.
18- Birimizin ölümü halinde, sağ kalan, edinilmiş mallara katılma rejiminde kişisel malı sayılabilecek olanların payına mahsuben kendisine verilmesini isteyebilecektir.
19- Ortaklık mallarına dahil olan birlikte yaşadığımız konut ve ev eşya-sı, birimizin ölümü halinde sağ kalan payına mahsuben bunların mülkiyetinin kendisine verilmesini isteyebilecektir.
20- Taraflar birlikte yaşadıkları konut ve ev eşyası dışında kalan ve kendileri için üstün bir yararı bulunan diğer malvarlığı değerlerinin de tasfiye payına mahsuben kendilerine verilmesini isteyebileceklerdir, diye sözlerini bitirdiler.

121691cookie-checkMal ortaklığı sözleşmesi örneği

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*