Tapu kaydının düzeltilmesi davalarında yargılama vekalet ücretine ilişkin Yargıtay kararları

Yanlar arasında görülen tapu kaydında düzeltim davası sonunda, yerel mahkemece davanın, reddine ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi,
Dava, tapu kaydında düzeltim isteğine ilişkindir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından vekalet ücretine hasren temyiz edilmiştir.
Gerçekten de, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gözetilerek davada kendisini vekille temsil ettiren davalı lehine vekalet ücreti takdiri gerektiğinin düşünülmemesi doğru değildir. (Y. 1. HD. 21.1.2014, 2013/17385 – 2014/769)

Dava konusu Sinanlı Köyü 1915 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydına göre davacıya ait olmadığı, dava dışı üçüncü kişi adına kayıtlı bulunduğu ve kaydında vakıf şerhinin de yer almadığı anlaşıldığından davacının bu parsele ilişkin vakıf şerhinin terkini istemli dava açma sıfatı olmadığı gibi hukuki yararı da bulunmamaktadır. Bu nedenle, 1915 parsel sayılı taşınmaza yönelik davanın reddine karar vermek gerekirken bu hususun gözardı edilmesi doğru olmadığından bozmayı gerektirmiştir.
Kabule göre de; dava tapu kayıtlarında yazılı olan vakıf şerhinin silinmesi istemine ilişkindir. Bu tür davalarda harç ve bu arada avukatlık ücretinin dava konusunun gösterilen değerine bakılmaksızın maktu tayin ve takdiri gerekir. Mahkemece değinilen yön bir yana bırakılarak harç ve avukatlık ücretinin nispi tarife uyarınca hesaplanması da doğru değildir. (Y. 14. HD. 2.5.2005, 2881 – 4137)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*