İş yeri ihtiyacı nedeniyle tahliye davası dilekçesi örneği

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI:…..(T.C. Kimlik no:…..)
Adres:
VEKİLİ:Av.
Adres:
DAVALI
Adres:
KONU : İş yeri ihtiyacı nedeniyle tahliye talebidir.
DAVA DEĞERİ : .. TL.
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim davalı ile tarihinde kira sözleşmesi yapmıştır.(EK-l)
2- Bu sözleşme uyarınca müvekkilime ait … adresindeki … m2 dükkanı davalı aylık …TL. kira parası ödemek üzere kiralamıştır.
3- Müvekkilimin oğlu …, yıldır Almanya’da ikamet etmektedir. …, tarihinde Türkiye’ye kesin dönüş yapacaktır ve adı geçen dükkanda … Mağazası açacaktır.
4- Davalıya, noter kanalıyla ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarı göndermemize ve kira sözleşmesi bitmiş olmasına rağmen taşınmaz halen boşaltılmamıştır.(EK-3)
5- İhtiyaç iddiamız samimi olup bu husus tanık beyanları ile ispat edilecektir. (EK-4)
Açıklanan nedenlerle yasal süresi içinde iş bu davanın açılması zaruri olmuştur.
DELİLLER : Kira sözleşmesi, tapu kaydı, ihtarname, tanık beyanı, keşif, bilirkişi incelemesi ve her türlü delil.
HUKUKİ SEBEPLER : 6098 s. TBK. m. 350/1 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle;
1- Davamızın kabulü ile Taraflar arasındaki kira akdinin feshine, ilçesi mahallesi sok. no: …/… adresinde bulunan mecurun tahliyesine,
2- Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av……

EKLER:
Ek-1 Kira sözleşmesi
Ek-2 Tapu kaydı
Ek-3 İhtarname
Ek-4 Tanık isim ve adresleri
Ek-5 Onanmış vekâletname örneği

Bir yorum

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*