İpoteğin fekki ve gayrimenkulün kaydına aile konutu şerhi konulması talepli dava dilekçesi örneği

                               BÜYÜKÇEKMECE … AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI:…………. (T.C Kimlik No:……………..)
VEKİLİ:Av. …………….
ADRES :………………
DAVALILAR:1-………… Bankası A.Ş -Adresi
2- ……………… (T.C Kimlik No:……………..) Adresi
DAVA DEĞERİ: 300.000,00 TL
KONUSU             : Aile konutu üzerine eş muvafakati alınmaksızın tesis edilen ipoteğin kaldırılması ve gayrimenkul üzerine aile konutu şerhi konulması talebidir.
AÇIKLAMALAR  :

Müvekkilim ile davalılardan ………., 2005 yılından bu yana evli olup, taraflar, tapuda davalı eş adına kayıtlı ………………. B.Çekmece/İST adresindeki gayrimenkulü aile konutu olarak kullanmaktadırlar.
Davalı ……….., müvekkilimin açık onayını almaksızın, tapuda davalı eş adına kayıtlı fakat tarafların müşterek maliki olduğu ve aile konutu olarak özgülenen dava konusu gayrimenkul üzerine, diğer davalı banka lehine ………. Tarih ve ………… yevmiye no ile ipotek tesis etmiştir.
TMK’nın 193. maddesi ile eşlerin birbirleri ve üçüncü kişilerle olan hukuki işlemlerinde özgürlük alanı tanınmış olmakla birlikte TMK’nın 194. madde hükmü ile eşlerin aile konutu ile ilgili bazı hukuksal işlemlerinin diğer eşin rızasına bağlı olduğu kuralı getirilerek eşlerin hukuki işlem özgürlüğü, “aile birliğinin” korunması amacıyla sınırlandırılmıştır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 194/1. maddesi, “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.” hükmüne içermektedir. Tesis edilen ipotek işlemi ile, aile konutu üzerindeki haklar, müvekkilimin açık izni olmaksızın sınırlandırılmıştır.
Gerek Yargıtay 2. Hukuk dairesinin, gerekse Hukuk Genel Kurulu’nun güncel kararlarında belirtildiği üzere, ipotek tesisi için, TMK’nın 194/1 maddesi eşin açık rızasını aradığından, yapılan işlemin geçerli olduğunu kabul etmek imkansızdır. (Hukuk Genel Kurulu 2013/2056 E.  ,  2015/1201 K. )
Gayrimenkul kaydında, her ne kadar aile konutu şerhi bulunmamakta ise de, davalı banka, eksperler vasıtası ile kıymet takdiri yaptırırken, bu gayrimenkulün aile konutu olarak özgülendiğini bilebilecek durumdadır. Davalı banka, her ne kadar kötü niyetli değil ise de, basiretli bir tacir gibi davranmamıştır. Gayrimenkulün aile konutu olarak kullanıldığını bilebilecek durumda olan davalı bankanın, müvekkilimin muvafakatini almadan tesis etmiş olduğu ipoteğin fekki gerekmektedir.
Gerek nüfus kayıtları, gerekse keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldığı taktirde de görüleceği üzere, davaya konu gayrimenkul, aile konutu olarak özgülenmiştir. Davalı eşin, tek başına, müvekkil aleyhine sonuç doğurabilecek başkaca tasarruflarda bulunamaması amacı ile, davaya konu gayrimenkulün kaydına aile konutu şerhi konulmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.
HUKUKİ NEDENLER           : TMK sair yasal mevzuat

DELİLLER                 : Tapu kayıtları, İpotek resmi senet sureti, Nüfus kayıtları, tanık, keşif, bilirkişi incelemesi sair her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP      :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

Davaya konu İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi …………..Mevkii …. Ada ….pafta … Parselde kain, ………………………..Beylikdüzü/İST adresinde bulunan gayrimenkulün kaydına aile konutu şerhi konulmasına,
Gayrimenkul üzerine, davalı banka lehine ……… tarih ve ………. Yevmiye numarası ile tescil edilen ipoteğin kaldırılmasına,
Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.10.02.2016

Davacı Vekili

Av……………………

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*