Avukatlık Ücret Sözleşmeleri

Avukatın müvekkili adına yaptığı tahsilat – Alacak davası – Yargıtay kararları

Dava, taraflar arasındaki vekalet sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin olup, vekalet sözleşmesinin en önemli unsurları arasında; vekilin talimata uygun hareket etme borcu, özen borcu ve hesap verme borcu gelmektedir. Vekalet sözleşmesinde vekilin hesap verme borcu, vekalet sözleşmesinin kurulmasıyla birlikte doğup; işin vekil tarafından yürütülmesi sırasında ve sona ermesinde de devam etmektedir. BK’nun 392. maddesi hükmü gereğince vekil, talep üzerine yaptığı ...

Devamını Oku »

Avukatlık sözleşmesinin kötü ifasından kaynaklanan tazminat davalarına ilişkin Yargıtay kararları

Dava vekalet sözleşmesinden doğan tazminat istemine ilişkindir. Davacı, davalıların mesleklerinin gereklerini kusurlu şekilde yerine getirmeleri nedeniyle maddi zarara uğradığını ileri sürmüş, davalılar sorumluluklarının bulunmadığını savunmuşlardır. Mahkemece, davalı Mehmet’in davaya konu tazminat isteminin dayanağı olan 2004/390 esas sayılı iş mahkemesi dosyasında vekil olarak görev yapmadığı, dosyanın takibinde görev almadığı, hakkında da ceza kovuşturması başlatılmadığı, bu halde tazminat isteminden sorumlu olmayacağı gerekçesi ...

Devamını Oku »

Avukatın hesap verme borcuna ilişkin Yargıtay kararları

Avukatlık Kanunu’nun 40. maddesinde, “iş sahibi tarafından sözleşmeye dayanılarak avukata karşı ileri sürülen tazminat istekleri, bu hakkın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl ve her halde zararı doğuran olaydan itibaren beş yıl geçmekle düşer.” hükmü bulunmakta olup, bu hükümle müvekkilin, avukata karşı tazminat isteminin bir ve beş yıllık zamanaşımına tabi olduğu belirtilmiştir. Mahkemece, dava tarihine göre, dava konusu edilen zararın ...

Devamını Oku »

Avukatlık ücret sözleşmesi – İbra- Yargıtay kararları

Davacı, davalı ile imzaladıkları avukatlık sözleşmesi gereğince hak ettiği ve ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili için başlattığı icra takibine vaki davalının itirazının iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır. Davalı, vekaletin avukatlık grubu olarak üstlenildiğini, vekalet ücretini grup avukatlarından Av. Hayrullah’a ödeyerek ibraname aldığım, ibranamenin davacıyı bağlayacağını savunmuştur. Mahkemece davalının sözleşme ile kararlaştırılan vekalet ücretini sözleşmenin tarafı olan davacıya ödediğini ispatlaması gerektiği, bu ...

Devamını Oku »

Avukatlık ücret alacaklarında icra inkar tazminatına ilişkin Yargıtay kararları

İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesinin 2.fıkrası hükmünce, icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için, borçlunun takip sırasında ödeme emrine itiraz etmesi ve alacaklının alacağını mahkemede dava ederek haklı çıkması yasal koşullardandır. Borçlunun itirazının kötüniyetli olması ise yasal koşul değildir. İcra inkar tazminatı, aleyhindeki icra takibine itiraz eden ve işin çabuk bitirilmesine engel olan borçluya karşı konulmuş bir yaptırımdır. Bunlardan başka, alacağın ...

Devamını Oku »

Vekalet ücret alacağı için ihtiyati hacze ilişkin Yargıtay kararı

Davacı avukat olduğunu ve davalı şirketi vekil olarak temsil ettiğini, ancak haksız olarak azledildiğini, ücretinin ödenmediğini ileri sürerek 105.183,00 TL vekalet ücretinin tahsilini, davalı adına kayıtlı fabrika binasının üzerine tedbir konulmasını istemiş, 16.11.2011 tarihli duruşmada ihtiyati haciz talebinde bulunmuştur. Davalı davanın reddini gerektiğini ihtiyati tedbir ve ihtiyati haczin koşullarının bulunmadığını savunmuştur. Mahkemece ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verilmiş, davalının itirazı ...

Devamını Oku »

Avukatlık sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda yemin delili ile ilgili Yargıtay kararları

Dava, ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili için başlatılan icra takibine vaki kısmi itirazın iptali isteğine ilişkindir. Davalı, davayı almadan önce davacı avukata 3.500TL ödeme yaptığını savunmuş, bu savunmasını dosya kapsamındaki delillerle ispatlayamamıştır. Ne var ki, davalı, delil listesinde yemin deliline de dayanmıştır. Öyle olunca mahkemece davalıya davacı avukata 3.500TL ödeme yaptığı yönündeki savunmasını ispat açısından davacıya yemin teklif etme hakkı olduğu ...

Devamını Oku »

Avukat ile müvekkil arasındaki ödemelerin ispatına ilişkin Yargıtay kararları

Davacılar, davalı avukatın icra dosyasından tahsil ettiği 882.262, 00 TL den 600.000 TL sini ödediği halde bakiye bedeli ödemediğini ileri sürerek eldeki davayı açmışlardır. Davalı, bakiye kalan 288.262, 00 TL nin davacılara elden ödendiği savunmasında bulunmuştur. Davalının bu savunmasını yazılı delil ile ispat etmesi gerekir. Miktar itibariyle HUMK.288- 289 maddeleri uyarınca tanık dinlenemez. Davalı bu savunmasını yazılı bir belge ibraz ...

Devamını Oku »

Ceza davasının, avukatlık ücret alacağı davasına etkisine ilişkin Yargıtay kararları

Davacı, davalı avukatın yetki belgesi ile kendisine vekaleten başlattığı icra takibi üzerine dosya borçluları tarafından yapılan ödemeleri tahsil ettiğini, bunun 30.000TL’sini ödeyip bakiyesini ödemediğini ileri sürerek, ödenmeyen alacağın tahsili istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Davacının şikayeti üzerine davalı avukat hakkında İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/428 esas sayılı dosyası ile görevi kötüye kullanmak ve hizmet nedeniyle ...

Devamını Oku »

Avukatlık ücreti alacağı – Belirsiz alacak davası – Yargıtay kararları

Davacı, avukat olduğunu, davalıların çocuklarının geçirdiği trafik kazası nedeniyle açılacak tazminat davaları için davalılardan vekaletname alarak davalar açtığım, ceza dosyasında davaya katıldığını, aralarında ücret sözleşmesi düzenlendiklerini ve tazminat davaları ön inceleme aşamasında iken sebep gösterilmeden haksız olarak azledildiğini ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 10.000.00 TL’sının tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir. Mahkemece, avukatlık ücret ...

Devamını Oku »