Avukatlık Hukuku

Avukat ile müvekkil arasındaki ödemelerin ispatına ilişkin Yargıtay kararları

Davacılar, davalı avukatın icra dosyasından tahsil ettiği 882.262, 00 TL den 600.000 TL sini ödediği halde bakiye bedeli ödemediğini ileri sürerek eldeki davayı açmışlardır. Davalı, bakiye kalan 288.262, 00 TL nin davacılara elden ödendiği savunmasında bulunmuştur. Davalının bu savunmasını yazılı delil ile ispat etmesi gerekir. Miktar itibariyle HUMK.288- 289 maddeleri uyarınca tanık dinlenemez. Davalı bu savunmasını yazılı bir belge ibraz ...

Devamını Oku »

Ceza davasının, avukatlık ücret alacağı davasına etkisine ilişkin Yargıtay kararları

Davacı, davalı avukatın yetki belgesi ile kendisine vekaleten başlattığı icra takibi üzerine dosya borçluları tarafından yapılan ödemeleri tahsil ettiğini, bunun 30.000TL’sini ödeyip bakiyesini ödemediğini ileri sürerek, ödenmeyen alacağın tahsili istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Davacının şikayeti üzerine davalı avukat hakkında İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/428 esas sayılı dosyası ile görevi kötüye kullanmak ve hizmet nedeniyle ...

Devamını Oku »

Avukatlık ücreti alacağı – Belirsiz alacak davası – Yargıtay kararları

Davacı, avukat olduğunu, davalıların çocuklarının geçirdiği trafik kazası nedeniyle açılacak tazminat davaları için davalılardan vekaletname alarak davalar açtığım, ceza dosyasında davaya katıldığını, aralarında ücret sözleşmesi düzenlendiklerini ve tazminat davaları ön inceleme aşamasında iken sebep gösterilmeden haksız olarak azledildiğini ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 10.000.00 TL’sının tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir. Mahkemece, avukatlık ücret ...

Devamını Oku »

Avukatlık ücret alacağı davalarında yetkili mahkemeye ilişkin Yargıtay kararları

HMK.nun 6. maddesi gereğince bir davada genel yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir. Aynı kanunun 10. maddesinde sözleşmeden doğan davalar için sözleşmenin ifa edildiği veya davalı ya da vekilinin dava tarihinde orada bulunması kaydıyla, sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesinin de yetkili olduğu belirtilmiştir ki bu düzenlemeler özel yetkiye ilişkindir. Davacı, davasını özel veya genel yetkili mahkemelerden herhangi birinde açabilir. Uyuşmazlık, ...

Devamını Oku »

Avukatlık ücret alacağı davalarında görevli mahkemeye ilişkin Yargıtay kararları

İtirazın iptali istemine ilişkin davada Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi ile Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: Dava, vekalet sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Tüketici Mahkemesi’nce, davacının tüketici tanımına uymadığı ve davanın genel mahkemelerde çözülmesi ...

Devamını Oku »

Avukatlık ücretinde KDV'ye ilişkin Yargıtay kararları

Davacı-borçlu vekili; davalının, ilamların icrası yoluyla müvekkili aleyhine icra takibine giriştiğini, takip dayanağı ilamda alacaklı yararına takdir olunan avukatlık ücretine ayrıca Katma Değer Vergisi ilave edilmesine dair bir hüküm bulunmadığı halde; borçluya tebliğ edilen icra emrinin, avukatlık ücretine eklenen 130.786.588 TL. Katma Değer Vergisinin ödenmesi ihtarını da içerdiğini ileri sürerek, icra emrinin iptaline karar verilmesini istemiştir. Mahkemenin; “Takip dayanağı ilamda ...

Devamını Oku »

Avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan alacaklarda zamanaşımına ilişkin Yargıtay kararları

Dava, mahkeme ve icra karşı yan vekalet ücreti alacağının tahsili istemine ilişkindir. Davacının, davalı vekili iken davalı şirket tarafından 10.1.2003 tarihinde vekillikten azledildiği, davacının mahkeme ve icra karşı yan vekalet ücreti alacağının tahsili için 22.3.2011 tarihinde iş bu davayı açtığı hususlarında uyuşmazlık bulunmamaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 147. maddesi (mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 126. maddesi) gereğince vekalet sözleşmesinden ...

Devamını Oku »

Avukatlık ücreti alacaklarında faize ilişkin Yargıtay kararları

Taraflar arasındaki “takibin iptali” davadan dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 4. İcra Tetkik Merciince itirazın reddine dair verilen 9.5.2003 gün ve 2003/330-346 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 27.10.2003 gün ve 2003/17123-20970 sayılı ilamı ile; (… Alacaklı vekili tarafından borçlu Oyakbank A.Ş. hakkında İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 15.3.2002 tarih ve 2001/926 esas, 2002/118 ...

Devamını Oku »

Avukatın karşı taraf vekalet ücret alacağının muacceliyetine ilişkin Yargıtay kararları

Davacı avukatın, davalıların vekili olarak tazminat davası açtığı ve aralarında vekalet ücreti sözleşmesi imzalandığı ancak davalıların davacıyı azlederek davayı takipten vazgeçtikleri, davacı avukata vekalet ücretini ödemedikleri dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Mahkemece, davacının karşı yan vekalet ücreti talebinin reddine karar verilmiştir. Davacı avukat davadan azledilmekle dosyadan elini çekmiş olması nedeniyle davalı müvekkillerinden Avukatlık Kanununun 164/son maddesi hükmü uyarınca karşı yan vekalet ücretini ...

Devamını Oku »

Avukatlık ücret sözleşmesinde kararlaştırılan vekalet ücretinin muacceliyetine ilişkin Yargıtay kararları

Avukat ile müvekkili arasında düzenlenen ücret sözleşmesi başarıya göre ücret ödenmesini öngören bir sözleşme olmayıp, sözleşme metninde belli bir koşulun oluşması halinde avukata belirli bir ücretin ödeneceği öngörülmüştür. Bu nedenle söz konusu şartın gerçekleşmesi halinde avukatın ücrete hak kazanacağı sonucuna varılmalıdır. Muaccel bir borcun borçlusu alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Davacı-karşı davalı aleyhine Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan 2000/841 ...

Devamını Oku »