Avukatlık Hukuku

Avukatın süre garantisi vermesi – Avukatın Azli – Hukuk Genel Kurulu Kararı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No:2013/1957 E. Karar No: 2015/1094 K. ALACAK DAVASI VEKİLİN HAKSIZ AZLİ VEKALET SÖZLEŞMESİ AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 390 BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 396 AVUKATLIK KANUNU (1136) Madde 34 AVUKATLIK KANUNU (1136) Madde 174 TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK) (4721) Madde 2 “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 4. Asliye ...

Devamını Oku »

Avukatın rüçhan hakkı – Yargıtay Kararları

Özet: Avukatın rüçhan hakkı, müvekkile kazandırılan şeyler üzerinde ve müvekkilin diğer alacaklılarına karşı ileri sürülebilecek niteliktedir. “…Davacı, davalı aleyhinde Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan ve 23.10.2002 günü karara bağlanan 2001/154 E., 2002/630 K. sayılı davada, davacı S.  Beton San. Tic. AŞ.nin vekilliğini yaptığını; dava sonucunda mahkemece lehine 3.496.009.628.- TL. vekalet ücretine hükmedildiğini; bu alacağının masaya kaydı için başvurduğu davalı iflas idaresince ...

Devamını Oku »

Kurum avukatlığı – Emanet hesabında biriken vekalet ücreti – Görevli mahkeme – Hukuk Genel Kurulu Kararı

Kurum avukatlığı Emanet hesabında biriken vekalet ücretinin teamül ve yasaya aykırı olarak dağıtıldığı iddiası Görevli mahkeme Özet: Avukatın çalıştığı müvekkili kurumun emanet hesabında biriken yargılama gideri mahiyetindeki vekalet ücretlerinden oluşan alacakların teamül ve yönetmeliğe aykırı olarak dağıtılmasından dolayı açtığı davaya genel mahkemede bakılması gerekmektedir. HUKUK GENEL KURULU KARARI “…Taraflar arasındaki “Alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Fatih Asliye 2. Hukuk ...

Devamını Oku »

Dava açıldıktan sonra müvekkilin vergi barışı yasasından faydalanması durumunda vekalet ücreti

Vergi mahkemesine dava açılması Vergi barışı Müvekkilin vergi barışından faydalanması halinde vekalet ücretinin akıbeti Özet: Davalının, önceden öngörülmesi mümkün olmayan ve devlet politikası gereğince kabul edilmiş olan 4811 sayılı Vergi Barış Kanunu’ndan yararlanmak amacıyla kanunun getirdiği mutlak ön koşulu yerine getirmesi, yasal, bir zorunluluk olup, bu durumun, yasaya uygun davranarak davalardan vazgeçen davalı aleyhine sonuç doğurması kabul edilemez. Davalının, yasanın kendisine ...

Devamını Oku »

Avukatın İnceleme Yetkisi-Bilgi ve Belge Almasının Sınırları

1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre avukatların kamu kurum ve kuruluşlarından isteyebileceği belgelerin sınırlarının ve içeriğinin ne olacağı konusunda düşülen duraksamanın giderilmesine yönelik istişari düşünce istemine ilişkin Başbakanlığın 15.2.2002 günlü ve B.02.0.KKG/174-49/898 sayılı yazısına ekli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.11.2001 günlü ve 26722 sayılı yazısında aynen: Avukatlık Kanunu’nun 02.05.2001 tarih, 4667 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile değişik 3. fıkrası ile; “Yargı organları, ...

Devamını Oku »

Avukatın azlinin gazeteyle ilanı – Manevi Tazminat – Hukuk Genel Kurulu Kararı

Vekilin azledilmesi, Azlin gazetede ilan edilmesi Manevi tazminat talebi Kararın özü: Gazete ilanında kullanılan sözler, vekili küçük düşürecek herhangi bir ibare, saik içermiyorsa, azlin gazetede ilan edilmesinin, vekilin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğundan, orantısız olduğundan bahsedilemez. “…Taraflar arasında, davalının Türk vatandaşlığına kabulünü sağlamak konusunda bir vekalet sözleşmesi bulunduğu ihtilafsızdır. Ayrıca, davalının, Hürriyet Gazetesinin 15.6.1976 günlü nüshasının 11. sayfasının son sütununda ...

Devamını Oku »

Avukatın hasılı davaya iştirak yasağı – Yargıtay Kararı

  T.C YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2005/7970 E KARAR NO: 2005/14434 K TARİH: 03.10.2005  Üzerine aldığı işten dolayı avukata davaya konu olan arsa üzerinde inşa edilecek binadan bağımsız bir dükkan veya daire verilmesinin kararlaştırılması Hasılı Davaya İştirak Yasağı Sözleşmenin Diğer Hükümlerinin Geçerli Olduğu   “…Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün ...

Devamını Oku »

Yetki belgesi ile iş takibi yapan avukatın hakedeceği vekalet ücreti – Yargıtay Kararı

T.C YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2005/8111 E KARAR NO:2005/16772 K. TARİH:11.11.2005 Müvekkilin karşı tarafla haricen anlaşması Yetki belgesi ile iş yapan avukat Vekalet ücretinin akıbeti Özet: Yetki belgesi veren avukat ile yetkilendirilen avukatın, işi birlikte yapmış olmaları nedeniyle vekalet ücretini eşit olarak paylaşmaları gerekir. Yetki belgesi düzenlenmiş ise de, dosyada işlem yapmamış olan avukat, vekalet ücretine hak kazanamaz. “…Taraflar ...

Devamını Oku »

Avukatın haklı azlinde tamamlanmış işlere ücret takdiri – Yargıtay Kararı

T.C YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2007/4299 E KARAR NO:2007/8203 K TARİH:08.06.2007  “…Dava, avukatlık ücreti ve danışmanlık hizmeti ücretlerinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki uyuşmazlıkta açıklığa kavuşturulması gereken ilk husus, 17.04.2003 tarihli vekaletnameye istinaden davacının verdiği avukatlık hizmeti nedeniyle azlin haklı olup olmadığı hususudur. Hemen belirtmek gerekir ki, BK’nın 390/2 maddesi hükmüne göre, vekil müvekkile karşı vekaleti hüsnü surette ...

Devamını Oku »

Vekaletle bankadan para tahsil etme yetkisi – Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2002/19-249 E KARAR NO:2002/258 K TARİH:03.04.2002 Sigorta şirketince bankaya ödenen tutarın, vekaletname ile bankadan tahsili Bankanın  sorumluluğu “…Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Küçükçekmece Asliye 2.Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 24.10.2000 gün ve 2000/307-945 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19.Hukuk Dairesinin 19.6.2001 gün ve 2001/1013-4804 sayılı ilamı ile, .. ...

Devamını Oku »