Vekaletname Örnekleri

Stajter avukatlar için muvafakatname örneği

MUVAFAKATNAME MUVAFAKAT VEREN AVUKAT : BARO VE SİCİL NO : VERGİ DAİRESİ VE SİCİL NO : ADRES : MUVAFAKATNAME VERİLEN STAJYER AVUKAT/LAR VE STAJ SİCİL NO/LARI : MUVAFAKATNAMENİN KAPSAMI : İstanbul Barosu stajyeri olarak, Av. Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca avukat yanındaki stajını, nezdimde yapan Stj. Av. ……………..ve Stj. Av. ………………; Gözetimim ve sorumluluğum altında Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ile İcra Hukuk/Ceza Mahkemelerinde ...

Devamını Oku »

Vekaletname örneği (Muhasebe)

VEKALETNAME Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan Defterdarlıklar, Mal müdürlükleri, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu,(S.S.K, Bağ-Kur) Müdürlükleri ve Şubeleri, Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicili Müdürlükleri, Özel İdare Müdürlükleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Belediye Başkanlıkları ve ilgili birimleri ve bilumum resmi makam ve mercilerde beni tam yetkili olarak temsile, işlemleri takibe ve ...

Devamını Oku »

Vekaletname örneği (Gümrük işlemleri için)

VEKALETNAME Şirketimizin adına gelen veya gönderilen firmamızca belirlenip bildirilecek eşyaların Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Gümrük Antrepo, Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Geçici İthalat, Hariçte işleme, İhracat Rejimlerine ve ATA Karnesi işlemine tabi tutulacak her türlü eşyanın , gümrüğe sunulması, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması, eşya ile ilgili olarak Bağlayıcı Tarife veya Bağlayıcı Menşe Bilgisi talep edilmesi ...

Devamını Oku »

Araç satışı için vekaletname örneği

VEKALETNAME ARAÇ PLAKASI….: MARKASI………….: MODELİ……………: CİNSİ………………..: TİPİ………………….: MOTOR SERİ NO..: ŞASİ SERİ NO…….: Yukarıda plaka numarası, markası, modeli, cinsi tipi, motor seri no, şasi seri no.su yazılı bulunan aracımı beni temsilen dilediğine dilediği bedel ve koşullarda gerek kat’i ve gerekse mülkiyeti muhafaza kayıtlı olarak satmaya, satış bedellerini almaya, (ahzu kabza) ilgili noterliklerde satış senetlerini tanzim ve imzalamaya, gerektiğinde anlaşarak feshe, ...

Devamını Oku »

Boşanma davası için özel vekaletname örneği

ÖZEL VEKALETNAME Gerek eşim ………………. aleyhine boşanma davası ve buna bağlı her türlü davalar açmaya, gerekse eşim tarafından aleyhime açılmış veya açılacak boşanma davasını ve boşanma talebini kabul etmeye, yabancı devlet mahkemeleri tarafından, bizim için verilmiş ve kesinleşmiş boşanma ilamını tenfiz ettirmeye ve ilgili mahkemeden tenfiz kararı almaya, icabında müşterek çocuklarımızın velayeti, maddi manevi tazminat, gerek şahsım, gerekse müşterek çocuğumuz/çocuklarımız için ...

Devamını Oku »

Miras intikali için vekaletname örneği

VEKALETNAME İNTİKAL YETKİLERİ: BİLCÜMLE MURİS VE MURİSİ EVVELLERİMİN VUKUU VEFATI NEDENİ İLE diğer mirasçılar yanında bana her türlü yolla intikal eden veya edecek olan …….. İLİ, A………… İLÇESİ, ………… mahallesinde kain ve tapunun ……… PARSEL numarasında kayıtlı gayrimenkulü ve işbu gayrimenkulde mevcut bilcümle hak ve hisselerimin tamamını veya bir kısmı ile tüm hak ve hisselerimin tamamı mirasçılık belgesine göre adıma ...

Devamını Oku »

Dava ve icra takibi için genel vekaletname örneği

VEKÂLETNAME T.C. yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan ...

Devamını Oku »