Yazışma Örnekleri

İpoteğin fekki ve gayrimenkulün kaydına aile konutu şerhi konulması talepli dava dilekçesi örneği

                               BÜYÜKÇEKMECE … AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI:…………. (T.C Kimlik No:……………..) VEKİLİ:Av. ……………. ADRES :……………… DAVALILAR:1-………… Bankası A.Ş -Adresi 2- ……………… (T.C Kimlik No:……………..) Adresi DAVA DEĞERİ: 300.000,00 TL KONUSU             : Aile konutu üzerine eş muvafakati alınmaksızın tesis edilen ipoteğin kaldırılması ve gayrimenkul üzerine aile konutu şerhi konulması talebidir. AÇIKLAMALAR  : Müvekkilim ile davalılardan ………., 2005 yılından bu yana evli olup, taraflar, tapuda davalı eş ...

Devamını Oku »

Müşterek konutun seçimi konusunda hakimin müdahalesi talebi dilekçesi örneği

K.ÇEKMECE AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE HAKİMİN MÜDAHALESİNİ TALEP EDEN : …………….. (T.C Kimlik No: ………………) ADRES :………………………………… VEKİLİ:…………. ADRES:…………… KARŞI TARAF :…………….. (T.C Kimlik No: ………………) KONUSU : TMK 195. Maddesi uyarınca, müşterek konutun seçimi hususunda müvekkil eşe yetki verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkilim ile eşi ……………., 2002 yılından bu yana evli olup, bu evlilikten, 2011 doğumlu Arda isimli müşterek ...

Devamını Oku »

Azilname örneği (Avukatı azil)

AZİLNAME Azil Eden                                         :………… (T.C Kimlik No:…………………) Adresi                                     :…………………… Azil Olunan                                     :…………..(T.C Kimlik No: ………………) Adresi                                      :……………………… Bilgi İçin Gideceği Yer            :Bakırköy 8. İş Mahkemesi’nin 2015/…. E. sayılı dosyası Adresi                                               :…………………………… Sayın muhatap; Bakırköy 15. Noterliği’nin …/…/2014 tarih, ……… yevmiye numarası ile tarafınıza dava ve icra takipleri için vermiş olduğum vekaletnameden,  Bakırköy 8. İş Mahkemesi’nin 2015/…. ...

Devamını Oku »

Azilname örneği (Vekaletin tarihi, noteri ve yevmiye numarası bilinmiyorsa)

AZİLNAME   Azil Eden                                         :………… (T.C Kimlik No:…………………) Adresi                                     :…………………… Azil Olunan                                     :…………..(T.C Kimlik No: ………………) Adresi                                      :……………………… Bilgi İçin Gideceği Yer            :T.C Ziraat Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü Adresi                                               :Doğanbey Mah. Atatürk Bulvarı No 8 Ulus/ Ankara   Sayın muhatap; Tarih, Yevmiye numarası ve Noterliğini hatırlayamadığım vekaletnameler ile gerek adıma kayıtlı gayrimenkullerin satışı, gerek banka hesaplarımda ...

Devamını Oku »

İş yeri ihtiyacı nedeniyle tahliye davası dilekçesi örneği

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI:…..(T.C. Kimlik no:…..) Adres: VEKİLİ:Av. Adres: DAVALI Adres: KONU : İş yeri ihtiyacı nedeniyle tahliye talebidir. DAVA DEĞERİ : .. TL. AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkilim davalı ile tarihinde kira sözleşmesi yapmıştır.(EK-l) 2- Bu sözleşme uyarınca müvekkilime ait … adresindeki … m2 dükkanı davalı aylık …TL. kira parası ödemek üzere kiralamıştır. 3- Müvekkilimin oğlu …, yıldır ...

Devamını Oku »

İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi dava dilekçesi örneği

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : ……….(T.C. Kimlik no: ) Adres: DAVALI : Adres: KONU : İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi talebidir. AÇIKLAMALAR : 1- İli, ilçesi mahallesi, Cilt, Aile sıra numarasında kayıtlı murisimiz …, tarihinde geriye üç mirasçı bırakarak vefat etmiştir.(EK-1) 2- Muris adına … ili, ilçesi, mahallesinde ve mevkiinde tapunun …. Ada parselinde kayıtlı taşınmazlar bulunmaktadır. Terekesi ...

Devamını Oku »

İşletme projesinin iptali dava dilekçesi örneği

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI :………. (T.C. Kimlik no: ) VEKİLİ :Av Adres: DAVALI: Adres: KONU : İşletme projesinin iptali talebidir. AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkilim, … ili, … ilçesi, … Mahallesi Parsel’de tapuya kayıtlı bulunan, … adresinde bulunan taşınmazda… numaralı bağımsız bölümün sahibidir.(EK-l) 2- Tarihinde yapılan kat malikleri kurulu toplantısında alınan kararlar çerçe¬vesinde yönetici tarafından oluşturulan işletme projesine itiraz etmiş ve ...

Devamını Oku »

İşletme giderlerinin tahsili dava dilekçesi örneği

SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE   DAVACI: …..(T.C. Kimlik no: ) VEKİLİ:Av. Adres: DAVALI: KONU:İşletme giderlerinin tahsili talebidir. DAVA DEĞERİ:… TL AÇIKLAMALAR Müvekkilim, tarihinde yapılan toplantıda, adresinde bulunan apartmanına yönetici olarak seçilmiştir. Apartmanın ısıtma sisteminin sıvı yakıttan kömürlü yakıt sistemine geçilmesi için karar alınmış dönüşüm için gerekli giderlerin apartman sakinleri tarafından beş taksit halinde ödenmesine karar verilmiş ve bu konuda kat ...

Devamını Oku »

İnşaat veya tadilat nedeniyle tahliye dava dilekçesi örneği

SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE   DAVACI:…..   (T.C. Kimlik no:….) Adres: VEKİLİ:Av Adres: DAVALI: Adres: DAVA DEĞERİ:…..TL KONU: İnşaat nedeniyle tahliye talebidir. AÇIKLAMALAR              : Müvekkilim, davalıların yukarıda belirtilen adreste bulunan ve tapunun ilçesi, 3. bölge, mah., pafta, ada,…. ve …. sayılı parsellerinde kayıtlı taşınmazın malikidir. (EK-1) Davalılar ……başlangıç tarihli bir yıl süreli yazılı kira sözleşmesi ile dava konusu taşınmazlarda aylık … ...

Devamını Oku »

İktisap ( Yeni satın alma) nedeniyle tahliye dava dilekçesi örneği

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI:……….. (T.C. Kimlik no: ) VEKİLİ:Av…… Adres: DAVALI: Adres: KONU: : İktisap ve ihtiyaç nedeniyle tahliye talebidir. DAVA DEĞERİ: …… TL. AÇIKLAMALAR 1- Davalı şirket eski malik ile yapılan …./…/ / başlangıç tarihli beş yıl süreli yazılı kira sözleşmesi ile mahallesi Sok. No: …/… adresinde bulunan taşınmazda aylık TL. kira parası ödeyerek kiracı olarak oturmaktadır. ...

Devamını Oku »