İcra Talep Örnekleri

Tehir-i icra için ek mehil verilmesi talebi örneği

……….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 20../……. E. Takibe konu ilam, tehir-i icra talepli temyiz edilmiş olup, müdürlüğünüzce hesaplanan teminat tutarı dosyaya depo edilmiş ve tarafımıza, Yargıtay’dan icrayı geri bırakma kararı getirmek üzere, …….. Tarihinden başlamak üzere … gün mehil verilmiş idi. İş bu kere, Yargıtay’ca henüz icranın geri bırakılması talebimiz hususunda bir karar verilmediğinden, tarafımıza bu hususta ek süre verilmesini talep ederim. ...

Devamını Oku »

Teminat mektubunun paraya çevrilmesi için icra dosyasına açılacak talep örneği

…………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015/……….E. Takibe konu …………..Mahkemesi’nin 20../….. E. 20…/…. K. Sayılı kararı, müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından icraya konulmuş, karar temyiz edilmiş ve borçlu tarafça dosyaya teminat mektubu yatırılmak suretiyle müdürlüğünüzden mehil vesikası alınmış idi. Ek mehil vesikası, ………….. tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 45 gün olarak verilmiş, ancak bugüne dek borçlu tarafça Yargıtay’dan tehir-i icra kararı alınarak ...

Devamını Oku »

Tedbir kararının satışa engel olup olmadığının sorulmasına ilişkin talep örneği

………………..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No: 2015/…………………   Dosyamız borçlusu …………….. adına kayıtlı iken kaydına haciz konulan ………..İli ……………..İlçesi ………………..Mahallesi …………………Ada………………Pafta ………………….Parselde kain …………nolu bağımsız bölüm üzerinde, ……………………Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 20../…… E. sayılı dosyasından ……………… tarih ve ……………… yevmiye no ile ihtiyati tedbir kararı bulunduğu görülmekle, satışa esas olmak üzere, söz konusu tedbirin devam edip etmediği, satışa engel olup olmadığı hususlarının sorulması ...

Devamını Oku »

İflas masasına alacak kaydı dilekçesi örneği

İSTANBUL … İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No : 20../..İflas KAYIT TALEBİNDE BULUNAN ALACAKLI : VEKİLİ : Av. BORÇLU-MÜFLİS : KONU : Müflis şirketten iflasın açıldığı tarih olan ………….. tarihi itibariyle, ……….İcra Müdürlüğü’nün …./……. E. sayılı dosyasından mütevellit kesinleşmiş ………. TL alacağımızın, fazlaya ilişkin her türlü hak ve alacaklarımızı talep ve kayıt hakkımız saklı kalmak kaydıyla iflas masasına kaydı talebidir. AÇIKLAMALAR : ...

Devamını Oku »

İflas masasına alacak kaydı öncesi icra müdürlüğünden alınacak derkenar örneği

…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 20../……….E. Hakkında takibi kesinleşen dosyamız borçlusu …………. A.Ş’nin, İstanbul …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 20../… E.sayılı dosyasından iflasına karar verildiği tespit olunmakla, alacağın iflas masasına kaydı için müracaat edileceğinden; 1- Takip talebinin onaylı bir suretinin, 2- Borçlu ……………. A.Ş hakkında takibin kesinleşip kesinleşmediği hususunun, 3- İflasın açılma tarihi olan ……….. tarihi itibarı ile dosya kapak hesabının, ...

Devamını Oku »

Gayrimenkul üzerindeki düşen haczin fekki için borçlu tarafından icra dosyasına açılacak talep örneği

İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2014/……. E. Dosyaya onaylı vekaletname sureti ibrazla; Borçlu ………………. adına kayıtlı iken kaydına haciz konulan İstanbul İli Avcılar İlçesi Denizköşkler Mah. 3687 Ada 4 Parselde kain 4 nolu bağımsız bölüm üzerine 01.01.2013 tarih ve 2545 yevmiye no ile konulan haciz, İİK 106 ve 110 maddeleri uyarınca düşmüş olduğundan, haczin fekki için Avcılar Tapu Sicil Müdürlüğü’ne ...

Devamını Oku »

Araç üzerindeki düşen haczin fekki için borçlu tarafından açılacak talep örneği

İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2014/……. E. Dosyaya onaylı vekaletname sureti ibrazla; Borçlu ………………. adına kayıtlı 34 XYZ 34 plakalı araç üzerine  dosyanızdan konulan haciz, İİK 106 ve 110 maddeleri gereği düşmüş olduğundan, araç kaydına UYAP üzerinden konulan haczin fekkini talep ederim. 22.02.2015 Alacaklı Vekili Av. Ahmet ERKAN

Devamını Oku »

Borçlunun veraset ilamı çıkartabilmek için yetki belgesi verilmesi talebi örneği

İSTANBUL … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015/…….E. Dosyamız borçlusu ………………..’nın, vefat etmiş olduğu tarafımızca haricen öğrenilmekle, borçlunun yasal mirasçılarının tespiti ve mirasçılar aleyhine takip başlatabilmek amacıyla, veraset ilamı çıkarabilmek için tarafımıza yetki verilmesini talep ederiz. 21.02.2015 Alacaklı Vekili Av. Ahmet ERKAN

Devamını Oku »

İcra takibinde dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesi talebi örneği

BAKIRKÖY ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015/……… E.   Borçlunun yetki itirazının kabulü ile, dosyanın yetkili K.Çekmece Nöbetçi İcra Müdürlükleri’ne gönderilmesini talep ederim. 16.02.2015                                                           Alacaklı Vekili                                                 Av. Ahmet ERKAN

Devamını Oku »