Etiket Arşivi: avukatlık sözleşmesi

Avukatın süre garantisi vermesi – Avukatın Azli – Hukuk Genel Kurulu Kararı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No:2013/1957 E. Karar No: 2015/1094 K. ALACAK DAVASI VEKİLİN HAKSIZ AZLİ VEKALET SÖZLEŞMESİ AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 390 BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 396 AVUKATLIK KANUNU (1136) Madde 34 AVUKATLIK KANUNU (1136) Madde 174 TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK) (4721) Madde 2 “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 4. Asliye ...

Devamını Oku »

Vekalet ücreti uyuşmazlıkları için avukatlara alternatif çözüm yolu

Tahkim, çok sık tercih edilen bir çözüm yolu olmamakla birlikte, özellikle, genel mahkemelerde, iş yükü nedeniyle  yargılamaların oldukça uzun sürüyor olması nedeniyle avukatların, avukat ile müvekkil veya avukat ile avukat arasındaki avukatlık sözleşmelerinden veya hukuki ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarının daha kısa sürede çözümü için alternatif çözüm yolu getirmekte… Tahkim Sözleşmesi, Türkiye Barolar Birliği Tahkim Yönergesinde, “avukat ile müvekkil veya avukat ile avukat ...

Devamını Oku »

Avukatlık ücreti alacağı – Belirsiz alacak davası – Yargıtay kararları

Davacı, avukat olduğunu, davalıların çocuklarının geçirdiği trafik kazası nedeniyle açılacak tazminat davaları için davalılardan vekaletname alarak davalar açtığım, ceza dosyasında davaya katıldığını, aralarında ücret sözleşmesi düzenlendiklerini ve tazminat davaları ön inceleme aşamasında iken sebep gösterilmeden haksız olarak azledildiğini ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 10.000.00 TL’sının tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir. Mahkemece, avukatlık ücret ...

Devamını Oku »

Avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda uygulanacak yasanın belirlenmesine ilişkin Yargıtay kararları

Taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmamaktadır. Uyuşmazlığın çözümü açısından ücret sözleşmesinin bulunmadığı durumlarda hangi tarihteki düzenlemenin uygulanacağı açıklığa kavuşturulmalıdır. 5043 sayılı Yasa ile değiştirilen Avukatlık Kanununun 164/4. madde ve fıkrasına göre; “Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde, değeri ...

Devamını Oku »

Hukuk müşavirliği sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin Yargıtay kararları

Davacı ile davalı kurum arasında avukatlık hizmeti verilmesi hususunda 6.2.2003 tarihinde yazılı avukatlık ücret sözleşmesini imzalandığı, sözleşmenin IV. Ücret başlıklı bölümünün 4. maddesine göre, davacı avukatın davalıyı temsilen takip edeceği adli ve idari yargı mercileri ile icra dairelerinde yapacağı takiplerde, dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olacağının kararlaştırıldığı, davalının aralarındaki sözleşmeyi 11.6.2006 tarihinde feshettiği ...

Devamını Oku »

Avukatlık sözleşmesinde kefalete ilişkin Yargıtay kararı

..Davacı eldeki dava ile davalı M..’nin ücret sözleşmesinde kefil sıfatıyla sorumlu olduğunu belirterek davalının icra takip dosyasına yaptığı itirazın iptalini istemiştir. Dosya içerisinde mevcut 16.1.2004 tarihli ücret sözleşmesinin 2. maddesinde “avukatın hizmeti karşılığında taşınmazların gerçek değerinin veya vekil edenin paylarının satılması durumunda gerçek satış değerleri toplamının %10’u avukatlık ücreti olarak ödenecektir” hükmü bulunup, 3. madde de ise, her halükarda ödenecek ...

Devamını Oku »

Avukatlık sözleşmesi ile hizmet sözleşmesinin ayrımına ilişkin Yargıtay kararları

Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Fatih 2.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 11.10.2006 gün ve 2006/196 E- 225 K. Sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 9.4.2008 gün ve 2007/15481-2008/5032 sayılı ilamı ile; (…Davacı, 24.7.1997 tarihinde Belbim A.Ş.’de göreve başladığını, Belbim A. Ş. ile İSKİ arasında yapılan Hukuk Hizmetleri Protokolü gereği, işverenin ...

Devamını Oku »

Azil ve istifadan feragati sınırlayan sözleşmelerin geçersizliği – Yargıtay kararı

Azil ve İstifadan Feragati Sınırlayan Anlaşmaların Geçersizliği Azil Halinde Avukatlık ücreti Avukatın Tasarruf Ettiği Şeylerin Ücretten İndirilmesi İndirilecek Miktarın Bilirkişice Tespiti Gerektiği “…Davacı avukat ile davalı arasında 7.11.1996 tarihinde yapılan sözleşme ile sözleşmenin 20.10.1996 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç yıl süreli olduğu avukatın belli bir mesaiye bağlı olmaksızın davalı şirketin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlık hizmetlerini yürüteceği, 8. maddesi ...

Devamını Oku »