Etiket Arşivi: boşanma davası

Boşanma davalarında avukat ile müvekkil arasındaki vekalet ücretinin hesabına ilişkin Yargıtay kararları

Dava, vekalet ücreti alacağının tahsili istemine ilişkin olup, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının, davalıya vekaleten takip etmiş olduğu Antalya 2. Aile Mahkemesinin 2007/1165 esas sayılı boşanma davasında talep edilen 250.000,00 TL maddi tazminat talebiyle ilgili olarak “talebin, evlilik süresince edinilmiş mallara ilişkin olması nedeniyle, azil olmasa ve dava devam ediyor olsa idi dava tefrik edilerek tazminata ilişkin kısmı nispi ...

Devamını Oku »

Facebook görüşme kayıtlarının boşanma davasında delil değeri

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2013/19577 Karar: 2014/1926 Karar Tarihi: 05.02.2014 Konu: Sosyal paylaşım sitesi üzerinden yapılan görüşme kayıtlarının boşanma davasındaki delil değeri (4721 S. K. m. 166) (6100 S. K. m. 189) Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Karar: Mahkemece; ...

Devamını Oku »

Boşanma davalarında yetkili mahkeme neresidir?

Görev ve yetki konusu uygulamada karıştırılmaktadır. Boşanma davasında yetkili mahkeme, davanın hangi adliyede açılacağı ile ilgilidir. Boşanma davalarında kesin yetki söz konusu olmayıp ilk itiraz olarak mutlaka cevap dilekçesinde ileri sürülmelidir. Boşanma davasında seçimlik yetki söz konusudur. Boşanma davalarında, eşlerin son altı ay birlikte oturdukları yer mahkemesi veya dava tarihi itibariy­le taraflardan herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Bunlardan herhangi ...

Devamını Oku »

Boşanma davası cevap dilekçesi örneği

……..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO:2015/…. E.   DAVALI          :…………… (T.C Kimlik No:…………………….. ) VEKİLİ           :Av. ………………. DAVACI          :………………. VEKİLİ           :Av…………….. KONUSU        :Cevap dilekçemizin sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR ve TALEP Davacı tarafın, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması gerekçesi ile ikame etmiş olduğu ve Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan davada, davacı tarafça iddia edilen hususların tek gerçek olan kısmı, taraflar ...

Devamını Oku »

Gizli kamera ve ses kaydı, boşanma davasında delil olarak kullanılabilir mi?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmesinden önceki dönemde, hukuka aykırı olarak elde edilen delillerin değerlendirilmesi konusunda Medeni Usul Hukukunda açık bir düzenleme bulunmamakta; konu öğretide yer alan bilimsel görüşler ve yargısal uygulama ile şekillenmekteydi. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “ispat hakkı” başlığını taşıyan 189.maddesinin 2.fıkrasında yer alan; “Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan ...

Devamını Oku »

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma dilekçesi örneği -2

 BAKIRKÖY  (      )  AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI             :…………………. (T.C Kimlik No: ………………………) ADRES              : VEKİLİ              :Av. ………….. DAVALI             :……………………. ADRES              : KONUSU            : M.K 161/2  vd. maddeleri gereği boşanma talebidir. AÇIKLAMALAR: Müvekkilim ile davalı, ………… tarihinde evlenmişlerdir. İş bu evlilikten müşterek çocukları bulunmamaktadır. [Ek-1 nüfus kayıt tablosu] Taraflar bir süre ...

Devamını Oku »

Tecavüze uğrayan eşe karşı boşanma davası açılabilir mi?

Tecavüz halinde, zina sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için gerekli olan kusur şartı gerçekleşmeyeceğinden, zina sebebiyle boşanma davası açılamaz ise de Yargıtay’a göre, diğer eş, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açabilecektir. Yargıtay ve doktrinde bir kısım yazarlar, “Türk toplumunun, karısı böyle bir duruma düşen kocadan, onu şefkatle bağrına basmayı beklemeyeceği, aksine,  kocanın bunu hoşgörü ile karşılamasının, toplum içindeki değerinin yitirilmesine ...

Devamını Oku »

Anlaşmalı boşanma davaları hakkında bilinmesi gerekenler

Halk dilinde, “Anlaşmalı Boşanma” olarak ifade edilen boşanma davaları, yasal dayanağını, Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3. Fıkrasından almaktadır. 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun “Evlilik Birliğinin Sarsılması” başlıklı 166. Maddesinin 3. Fıkrası;  “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı ...

Devamını Oku »

Terk nedeniyle boşanma davası hakkında bilinmesi gerekenler

TERK SEBEBİYLE BOŞANMA Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesi uyarınca terk, özel ve mutlak boşanma” sebeplerinden biri olarak sayılmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun  Terk başlıklı 164. Maddesi: “(Değişik madde 6217 sayılı 31.3.2011 tarihli kanun madde 19)Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ...

Devamını Oku »